§ 266 Månadsrapport för september 2003

Utskrivet från: http://gotland.se/11574
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 266
Månadsrapport för september 2003

KS 2003/0344-04
- Ledningskontoret 2003-10-30
Delårsrapport 2:2003 prognostiserade ett underskott vid årets slut på -30 mnkr. Nu har ledningskontoret sammanställt förvaltningarnas månadsrapport för september månad 2003. Denna prognos över resultaträkningen uppgår till -20 mnkr vilket är en förbättring med 10 mnkr jämfört med delårsrapport 2.

Underskott för nämnderna har minskat och beräknas nu vara -37 mnkr, mot tidigare prognos -56 mnkr. Resultatkravet är dock -19 mnkr. Prognos för semesterlöneskuld har försämrats och är nu -8 mnkr. För övrigt inom finansförvaltningen råder det osäkerhet om slutavräkning av skatten där slutligt utfall blir klart i december. Försämring -1 mnkr.

Resultatprognos delårsrapport 2

-30

Förbättrade prognoser nämnderna

+19

Försämrad prognos semesterlöneskuld

-8

Övrigt finansförvaltningen

-1

Ny resultatprognos september

-20

Kommunstyrelsens beslut

  • Tidigare beslutade resultatkrav gäller och ska uppnås.
  • Åtgärder ska vidtas för att möjliggöra högre semesteruttag och minska semesterlöneskuldens ökning.

Register