§ 247 Fördjupad översiktsplan för Sudret; behovsinventering

Utskrivet från: http://gotland.se/11573
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 247
Fördjupad översiktsplan för Sudret; behovsinventering

AU § 194
KS2003/0375-21
- Byggnadsnämnden 2003-08-27, § 185
- Ledningskontoret 2003-10-01
Byggnadsnämnden har hemställt om uppdrag att i form av en behovsinventering utreda huruvida den fördjupade översiktsplanen för Sudret behöver revideras. Bebyggelsetrycket uppges vara stort och planen uppfattas ibland sakna aktualitet. Genom inventeringen ställs utvecklingsbehovet för bygden i relation till bevarandeintressena.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Byggnadsnämnden får i uppdrag att göra en behovsinventering för eventuell revidering av den fördjupade översiktsplanen för Sudret.

Register