§ 265 Omfördelning av medel

Utskrivet från: http://gotland.se/11572
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 265
Omfördelning av medel

AU § 212
- Ledningskontoret 2003-10-03
- (Kommunstyrelsen 2002-01-15, § 2, 04-18, § 109, 05-23, § 133 och 09-19, § 230)
Ledningskontoret föreslår att 1,5 mnkr av de sammanlagt 5 mnkr som beviljats projektet Zero Game Studio (tidigare benämnt Game Studio) ska destineras till produktionsateljén, Motion Capture Studio, för att den utrustning som kommunen förbundit sig att anskaffa ska kvarstå i kommunens ägo efter projekttidens slut.

Kommunstyrelsens beslut

  • Av beviljade medel (5 mnkr) får högst 3,5 mnkr användas till Zero Game Studio och resterande 1,5 mnkr till produktionsateljén, benämnd Motion Capture Studio.

Register