§ 233 Budgetavstämning 2004. Budget 2004 och flerårsplan 2004-2008

Utskrivet från: http://gotland.se/11571
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2003-10-30

Ks § 233
Budgetavstämning 2004. Budget 2004 och flerårsplan 2004-2008

AU § 181
KS2003/0236-04
- Kommunfullmäktige § 140 2003-06-18
- Nämndernas underlag och inriktningsmål
- Ledningskontoret inför budgetavstämningen 2003-06-19
Förutsättningar
KF har på sammanträde den 18 juni fastställt dels planeringsramarna för beräkning av 2004 års budget dels flerårsplan för perioden 2004-2008. Förutsättningarna för budgetavstämning har varit målen för god ekonomisk hushållning, beslutat besparingsprogram samt aktuell ekonomisk situation och balanskrav. Nämndernas ramar ökades med 21 mnkr samtidigt som strukturella besparingar för att få en budget i balans, skulle genomföras med tyngdpunkten lagd på 2004 och 2005 med 45,1 mnkr, respektive 47,8 mnkr.

Mål för verksamheterna
Nämnderna har till budgetavstämningen uppmanats att lämna in sina förslag till ändrade inriktningsmål som ska fastställas av kommunfullmäktige. Inga förändringar har inkommit förutom från Tekniska nämnden, se Ks § 234. För övriga nämnder gäller tidigare fastställda inriktningsmål. Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål kommer att behandlas i särskild ordning i samband med skolplanen.

Ledningskontoret har tagit fram ett anpassat balanserat styrkort för kommunstyrelsen 2004 som nu bereds, se Ks § 239. Styrkortet ska vara ett instrument för att följa upp verksamheten utifrån flera perspektiv än ekonomi.

Kommunalt partistöd
Storlek och fördelning av det lokala partistödet föreslås vara oförändrat för 2004, se Ks § 236.

Insatser för ungdomar, folkhälsoarbete och missbruksvård
De närmaste tre åren föreslås kultur- och fritidsnämndens ungdomsverksamhet för deras fritidsgårdar erhålla en ramökning med 3 mnkr, för 2004 med 1,5 mnkr, 0,75 mnkr 2005 och 0,75 mnkr 2006.

Fr.o.m. 2004 föreslås avgiftsfria kollektivresor för barn och ungdomar. Tekniska nämnden föreslås kompenseras med 1,4 mnkr för uteblivna intäkter, se motion, Ks § 231. De föreslås även överta budgetmedel från barn- och utbildningsnämnden motsvarande kostnaden för elevresor ca (ca 7,5 mnkr).

För projektet ungdomsinflytande och delaktighet upptas 325 000 kr i budget fr.o.m. 2004, se Ks § 237.

Kommunstyrelsen (folkhälsa) föreslås öka ramen med 0,5 mnkr för folkhälsoarbete med implementering av det folkhälsopolitiska programmet samt med 0,7 mnkr för drogförebyggande insatser. Total ökning 1,2 mnkr.

Medel överförs till hälso- och sjukvårdsnämnden beträffande tobaksförebyggande arbete. Enligt överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ledningskontoret flyttas ansvaret för att planera och utföra primärpreventivt tobaksförebyggande arbete till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ledningskontorets budget för detta, 205 tkr, föreslås överföras till hälso- och sjukvårdsnämnden fr.o.m. 2004.

Ett flertal uppdrag föreslås gällande primär- och sekundärpreventiva insatser för ungdomar till hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden: 1. Strategier för förebyggande insatser till de minsta barnen och deras föräldrar, innefattande samverkansmöjligheter inom öppen förskola, barnavårdscentraler (BVC), Individ och familjeomsorgen m.fl.
2. Strukturerade föräldranätverk under professionell ledning. 3. Hälsofrämjande skolutveckling, strategi för implementering i Gotländska skolor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås ramökning med 1,3 mnkr för ett första steg i den med social- och omsorgsnämnden gemensamma uppbyggnaden av avgiftningsenhet i psykiatrins regi. Social- och omsorgsnämnden har avsatt 2 mnkr i budget 2004.

Övriga uppdrag
Lönebildning
Kommunfullmäktige beslöt vid budgetberedningen i våras att ingen schablonmässig uppräkning och utfördelning av personalkostnaden skulle ske för 2004. En personalkostnadsreserv på 76 mnkr upptogs under kommunstyrelsen för senare fördelning. Föreslås att fördelning sker av kommunstyrelsen, på berett underlag av ledningskontoret, efter att överenskommelse slutits om ny lönesättning.

Internpriser
Hälso- och sjukvårdsnämnden hade till vårens budgetberedning begärt att få höja internpriser utöver index för kostförsörjning och laboratorietjänster. De har nu förklarat sig nöjda med anvisade 2 %.
Styrelsen för konsult- och service har begärt att få höja sina internpriser med 3 %. Ledningskontoret har tillsammans med styrelsen kommit fram till att priserna bör höjas med 2,5 %, se Ks § 235.

Resursutrymme
Föreslås att uppdrag ges till ledningskontoret att belysa hur tillgängligt resursutrymme fördelats och omfördelats över tid per huvudverksamhet.
 • Evakuering av Tingsbrogården
  Tallbacken kommer troligtvis att behövas vid en evakuering av Tingsbrogården inför dess stundande om- och nybyggnad. Tekniska nämnden föreslås få i uppdrag att ta fram kostnader för evakuering av Tingsbrogården till Tallbacken. Tallbacken bör efter att ha fullgjort sin evakueringsfunktion säljas.
 • Strukturplan för särskilda boenden
  Social- och omsorgsnämnden har upprättat strukturplan för att planera behov av särskilda boenden i äldreomsorgen. Strukturplanen är koordinerad med den av nämnden och kommunstyrelsen föreslagna om- och nybyggnaden av särskilda boenden. Planen presenterade på budgetavstämningen i oktober.
 • Kampanj för att öka antalet folkbokförda på Gotland
  Ett av de mål som kommunen har är att öka folkmängden på Gotland och det är rimligt att alla här boende även är folkbokförda på ön. Ledningskontoret föreslås få i uppdrag att bedriva kampanj för studerande på såväl högskolan, konstskolan och folkhögskolan att folkbokföra sig på Gotland. Arbetet bör snarast starta.
 • Fotbollsplan – ersättning för Norrbackaplan
  Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att Gotlands idrottsförbund ensamt eller tillsammans med kommunen kan anlägga ny fotbollsplan som ersättning för den i Brömsebrolunden. Området kommer att ianspråktas för byggande av bostäder. Gotlands idrottsförbund har kommenterat beslutet och motsätter sig tanken. Diskussioner fortsätter för att få till stånd en ersättningsplan för planen på Brömsebrolund.

Ersättningsinvestering för utflyttning ur ICA-lagret (Kongresshall)
Särskilt anslag för de nettodriftskostnader som kongresshallen kan föranleda, ska enligt kommunfullmäktiges beslut § 120 2003-05-26, behandlas i kommande års budgetarbete. Kostnaderna som uppstår i första skedet är främst för evakuering av ICA-lagret. Tekniska nämnden har gjort en bedömning av att ytterligare investeringar behövs för att flytta kollektivtrafikens administration, parkverkstad, städ- och kallförråd. Tekniska nämnden föreslås få i uppdrag att utreda frågan och återkomma med eventuella investeringsäskanden.

Investeringsbudget
Den av kommunfullmäktige beslutade (kommunfullmäktige 2003-06-18, § 140) investeringsbudgeten omfattar 206 575 tkr. Av dessa avser 42 500 tkr ej skattefinansierade investeringar. Nämnderna har äskat utökning av investeringsbudgeten med följande:

Äskanden

    Äskat (tkr) Förslag (tkr)
BUN Säve, Christoffer Polhemskolan 4 950 4 950
BUN Förskola på f.d. A7- området 10 000 0
HSN Omflyttningar tandklinik vårdcentral m.m. 13 000 8 000
FHS Folkhögskola i Fårösund 1 150 1 150
TN Slamtorkningsanläggning (se Ks § 273) 12 000 12 000
  Summa 29 700 26 100
     
  Total investeringsbudget   232 675
  Varav affärsdrivande verksamhet 54 500
  Totalt skattefinansierade investeringar   178 175Yrkande och proposition:

Ordföranden tillstyrkte förslaget om investeringsbudget.

 • Roy Hansson (m) yrkade att 20 mnkr skulle tas upp för nybyggnad av äldreboende men att Tingsbrogården inte skulle byggas om. Roy Hansson erinrade om kommunfullmäktiges beslut (2003-03-17 § 61) om principer för styrning och uppföljning.
 • Jan Lundgren (s) yrkade att arbetsutskottets förslag till investeringsbudget skulle antas.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Roy Hanssons förslag och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

Förslag till driftbudget 2004
Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebar att 2003 års ramar, efter reducering för beslutade engångsanslag och uppräknade med vissa angivna uppräkningstal för prisutveckling, utökades med 21 mnkr. Dessutom har nämnderna uppmanats att genomföra prioriterade förändringar inom befintliga ramar. Fokus inför höstens budgetavstämning skulle läggas på besparingar för 2004.

Strukturella besparingar
Strukturella besparingar är utlagt med 45,1 mnkr enligt nedanstående tabell:
KS/Ledningskontoret 1,5
KS/Lövsta landsbygdscentrum 0,1
KS/Räddningstjänsten 0
Styrelsen för konsult och service 1,0
Tekniska nämnden 4,8
Byggnadsnämnden 0
Miljö- o hälsoskyddsnämnden 0,1
Kultur- o fritidsnämnden 1,5
Barn- o utbildningsnämnden 10,0
Folkhögskolan 0,1
Social- o omsorgsnämnden 8,0
Hälso- o sjukvårdsnämnden 8,0
Kommungemensamma 10,0
Summa 45,1

 • Nämnder och förvaltningar har redovisat hur besparingar 2004 ska genomföras.

Kommungemensamma strukturella besparingar är upptagna till 10 mnkr. Regiondirektören har redogjort för de förslag till kommungemensamma strukturella besparingar som gruppen arbetar med:

 • Bildande av ett strategiskt upphandlingsråd.
 • En styrgrupp för gemensam administration har bildats och en förstudie genomförs.
 • Ägande och förvaltning av fastigheter inom kommunkoncernen. Kommunens fastighetsinnehav föreslår ledningskontoret renodlas med avseende på boenden, verksamhetsfastigheter och övriga kommersiella fastigheter,
  se Ks § 238.
 • Omställningskommission. Ser över korttidsfrånvaro och rehabilitering.

Ramar och besparingar
I anvisningarna inför budgetavstämningen angavs att fastställda budgetramar inte kommer att behandlas. Några nämnder har dock äskat ytterligare medel inför budget 2004 och de avser uppskjutna utredningsuppdrag från vårens budgetberedning.

Årets resultat
I enlighet med utgångsläget från resultatbudgeten i vårens budgetberedning beräknades årets resultat uppgå till +32 mnkr år 2004. Därefter har dock den förändringen tillkommit att skatteintäkterna minskas med -24 mnkr. Genom inlösen av den individuella delen av pensionsåtagandet för åren 1998-1999, skapas ett utrymme på +10 mnkr. Återstår +18 mnkr.

Yrkanden:

 • Eva Nypelius (c) yrkade att uppdrag ska ges till ledningskontoret att i samråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen utreda fördelning av utomlänsvårdens anslag och de ekonomiska styrincitamenten i vården.
 • Eva Nypelius (c) yrkade att barn- och utbildningsnämnden inte får spara in på kulturskolan utan att denna besparing får sökas på annat håll.
 • Brittis Benzler (v) yrkade med instämmande av Eva Nypelius (c) att kultur- och fritidsnämnden inte får spara in på konsumentvägledningen utan att denna besparing får sökas på annat håll.
 • Roy Hansson (m) yrkade med instämmande av Lena Celion (m) att kultur- och fritidsnämndens föreslagna nedskärning av konsumentvägledningen godkänns.
 • Eva Nypelius (c) yrkade med instämmande av Sonia Landin (s), Roy Hansson (m) och Bror Lindahl (fp) att tekniska nämnden inte får göra besparing på kollektivtrafiken därför att pengarna skall användas till ökad trafik enligt samreseutredningen.
 • Eva Nypelius (c) yrkade att uppdrag gällande primär- och sekundärpreventiva åtgärder för ungdomar och missbruk även ska gälla kultur- och fritidsnämnden.
 • Ordföranden Jan Lundgren (s) yrkade att följande ramförändringar skulle göras och förslag avges enligt alternativ s+v+mp. Resultatet skulle därmed uppgå till 7 375 tkr.
 • Eva Nypelius (c) yrkade med instämmande av Bror Lindahl (fp) att följande ramförändringar skulle göras enligt alternativ c+fp+kd. Resultatet skulle därmed uppgå till 13 975 tkr.
 • Roy Hansson (m) yrkade att följande ramförändringar skulle göras enligt alternativ m med ändring av punkt 16 till 1 300, totalt 3 725. Resultatet skulle därmed uppgå till 13 975 tkr.

Propositioner och omröstningar:

Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius yrkande om att utreda fördelning av utomlänsvårdens anslag och de ekonomiska styrincitamenten i vården och fann att det hade bifallits.

Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius yrkande om att ej spara in på kulturskolan och fann att det hade avslagits.

Ordföranden ställde proposition på Brittis Benzlers yrkande om att inte spara in på konsumentvägledningen och Roy Hansson motförslag och fann att Brittis Benzlers förslag hade bifallits.

Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius yrkande om att ej spara in på kollektivtrafiken och fann att det hade bifallits.

Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius yrkande om att uppdrag gällande primär och sekundärpreventiva åtgärder även skulle gälla kultur- och fritidsnämnden och fann att det hade bifallits.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag till ramförändringar, Eva Nypelius förslag och Roy Hansson förslag och förklarade sig anse att hans förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.
Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius förslag och Roy Hansson förslag och förklarade sig anse att Eva Nypelius förslag antagits som motförslag till arbetsutskottets förslag. Omröstning begärdes.

Kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för alternativ c+fp+kd och NEJ för alternativ m som motförslag. 4 ledamöter röstade ja: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c) och Bror Lindahl (fp). 2 ledamöter röstade nej: Roy Hansson (m) och Lena Celion (m). 9 ledamöter avstod: Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Ylva Simander (s), Majvor Östergren (s) och Jan Lundgren (s).

Vid huvudvoteringen röstade 9 ledamöter för arbetsutskottets förslag: Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Ylva Simander (s), Majvor Östergren (s) och Jan Lundgren (s). 4 ledamöter röstade för c+fp+kd:s förslag: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c) och Bror Lindahl (fp). 2 ledamöter avstod: Roy Hansson (m) och Lena Celion (m). Kommunstyrelsen hade således beslutat att avge förslag till ramförändringar enligt arbetsutskottets förslag.

Förslag till driftsbudget (i tusental kronor)
Årets resultat (efter Kf i maj) 32 000  
Skatteintäkter (försämring enligt prognos) -24 000  
Inlösen av individuellt pensionsåtagande 10 000  
Summa 18 000  

partiernas olika förslag till driftsbudget (äskande) s+v+mp
au förslag
c+fp+kd m
1. KS Minskning av antalet kommunalråd, reducering anslag för näringsliv, ej utökning ledningskontoret, rationalisering Lövsta 0 0 -5 000
2. KS Minskning av antalet kommunalråd 0 -1 500 0
3. KS Ansvarsförsäkring och porto (1,4 mnkr) 1 000 1 000 1 000
4. KS Överförmyndarverksamhet (0,4 mnkr) 0 0 0
5. KS RT, engångsanslag 2004 avser ramjustering 2 000 2 000 2 000
6 KS Folkhälsoarbete, drogförebyggande insatser 1 200 0 0
7. KS Ungdomsinsatser: Fritidsgårdar och Ungdomsgruppen, Folkhälsa/Information 0 3 000 3 000
8. KFN Ungdomsinflytande och delaktighet 325 325 325
9. TN Kompensation för uteblivna intäkter i kollektivtrafiken för ungdomar (3,0 mnkr) 1 400 0 0
10. TN Kollektivtrafiken, fria resor för ungdomar 0 2 000 0
11. TN Rationalisering och fastighetsförsäljning 0 0 -9 000
12. KFN Fritidsgårdar, äskat: mininivå 2,1 mnkr, god kvalitet 3,0 mnkr (förslag: 1,5 + ytterligare 0,75 mnkr per år 2005 och 2006) 1 500 0 0
13. BUN Kulturskola, kvalitetshöjning av utbildning, skolresor för inackorderade elever 0 0 4 100
14. FHS Ny folkhögskola i Fårösund (2,0 mnkr) 1 900 1 900 1 900
15. SON Ökade insatser barn o ungdom, + särskild satsning på den ökande tonårsgruppen 0 0 4 000
16. HSN Missbrukarvårdskedjan – Avgiftningsdel 1 300 1 300 1 300
17. HSN Tandvård (1, 8 mnkr) 0 0 0
18. HSN Säkerställande av sjukvården på Gotland med ökad valfrihet för patienter 0 0 10 000
19. Övr. Utökning av gemensamma besparingar 0 -6 000 -5 000
20. Övr. Minskning av priskompensation 0,5 %(KPI sänks från 2,6 till 2,1%) 0 0 -5 000
           
    Totalt 10 625 4 025 4 025
    Resultat efter bugetavstämmning 7 375 13 975 13 975
Kommunstyrelsens beslut
 • Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål behandlas i särskild ordning i samband med skolplanen.
 • Kultur- och fritidsnämndens föreslagna nedskärning av konsumentvägledningen godkänns inte. De anvisas att spara på annat ställe.
 • Tekniska nämndens föreslagna nedskärning av kollektivtrafiken godkänns inte. De anvisas att spara på annat ställe.
 • Ledningskontorets budget för primärpreventivt tobaksförebyggande om 205 tkr överförs till hälso- och sjukvårdsnämnden fr.o.m. 2004.
 • Uppdrag ges till hälso- och sjukvårdsnämndens, barn- och utbildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden gällande primär- och sekundärpreventiva insatser för ungdomar och missbruksvård i enlighet med förslag från ledningskontoret.
 • Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda frågan om ersättningsinvestering för utflyttning ur ICA-lagret.
 • Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram kostnader för evakuering av Tingsbrogården till Tallbacken.
 • Tekniska nämnden får i uppdrag att försälja Tallbacken efter att ha fullgjort evakueringsfunktionen av Tingsbrogården.
 • Centrala lönemedel, uppgående till 76 mnkr, fördelas av kommunstyrelsen på berett underlag av ledningskontoret, efter att överenskommelse slutits om ny lönesättning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Föreliggande förslag till budget för år 2004 fastställs.
 • Föreliggande förslag till flerårsplan för perioden 2004-2008 förklaras upprättad.
 • Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2004 är oförändrad och fastställs till 32:75 kr per skattekrona.
 • Investeringar upptas med 230 675 tkr. Av dessa avser 54 500 tkr ej skattefinansierade investeringar.
 • Lånefinansiering: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställts till 100 mnkr.
 • Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt att ta upp, bestäms till 300 mnkr.
 • Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 200 mnkr.
Reservation:
Roy Hansson (m) och Lena Celion (m) reserverade sig mot besluten om investeringsbudget och driftsbudget till förmån för Roy Hanssons förslag med följande motivering:

A. Driftbudgetsförslag

1. Allmänt
Moderata Samlingspartiets budgetförslag är ändringar och tillägg till kommunstyrelsens majoritetsförslag. Vårt förslag bygger på en politik, som ger ett ökat utrymme för satsningar på de som Moderata Samlingspartiet anser som viktigast. I vårt förslag finns således ökade medel för att säkerställa ökad kvalité i den gotländska skolan för våra barn och ungdomar samt bibehållande av kulturskolan. Vidare förstärkning för social- och omsorgsnämnden när det gäller individ- och familjeomsorg samt säkerställande av att missbruksvården kommer tillstånd. En betydligt utökad ekonomisk ram för sjukvården på Gotland som med ger förbättringar inom sjukvården och att valfriheten för alla gotlänningar som är i behov av sjukvård.

2. Minskade kostnader
Självfallet innebär Moderata Samlingspartiets förslag omdisponeringar i Gotlands kommuns ekonomi. Vi vill minska på anslagen för politikerorganisation och administration samt ytterligare avveckla fastigheter som inte behövs för Gotlands kommuns verksamhet. Det kan inte vara rätt att i ett ekonomiskt trängt läge inrätta fler kommunalråd. Det är en extra betungande kostnad för Gotlands kommuns innevånare på många miljoner kronor under mandatperioden.
Vidare så måste kommunens centrala administration och annan ekonomisk verksamhet inte tillåtas öka när det görs nerskärningar på områden som sjukvård och äldreomsorg. När det gäller fastighetsavveckling får det enbart positiva effekter både på kort och på lång sikt. Dels genom att realisationsvinst direkt kan tillgodogöras som intäkt, Gotlands kommuns låneskuld kan minskas och drift- och underhållskostnader kommer minska.

När det gäller utgiftsökningen för gratisresor med buss kan det inte vara rimligt att kommunen åtar sig kostnaden för t ex arbetsresor. Därtill ska läggas att upptagna belopp inte kommer täcka kostnadsökningen jämför Tekniska nämnden ( 2003-09-24 § 223). Enligt TN är kostnadsökningen 3,7 miljoner kronor.

3. Skolan
Ett område som inte får eftersättas är utbildningen av våra barn och ungdomar. För att säkerställa tillräckligt bra utbildning för barn och ungdomar, inte minst med anledning av att fler kommer att påbörja gymnasieutbildning, föreslår Moderata Samlingspartiets en utökad ekonomisk ram för Barn- och Utbildningsnämnden.

Medelstillskottet är särskilt angelägen nu då Gotlands kommun föreslår en dramatisk förändring av kultur- (musik) skolan. De uppgifter som kommer från kulturskolan är att hälften av nuvarande elever inte får fortsätta om majoritetens budgetförslag genomförs. Vilka barn ska utestängas?
Det vore en olycka både på kort och lång sikt om nuvarande politiska ledning för barn- och utbildning skulle få gehör för den kulturfientliga hållningen mot barn och ungdomar. Som en nerrustning av kulturskolan innebär.

4. Familj och individomsorg
Ett särskilt område som Moderata Samlingspartiet uppmärksammar är individ och familjeområdet. Omhändertagandet av ungdomar på Gotland ligger avsevärt över antalet i landet. Det är viktigt att det vidtas åtgärder för att dels minska antalet och dels vidta åtgärder för att dessa utsatta ungdomar kommer tillbaka till ordnade förhållanden. En lämplig väg till detta kan vara en ökad satsning på bra familjehemsplaceringar på Gotland.
Vuxnas tillkortakommanden får inte gå ut över barn och ungdomar. Likväl händer detta och då är det synnerligen viktigt att samhällets skyddsnät finns för de utsatta barnen. Här får vi inte svika!

5. Missbruksvården
Ett eftersatt område på Gotland är missbruksvården då i första hand den förebyggande vården. Genom förstärkning inom Social- och Omsorgen och inom Hälso- och Sjukvården kan insatser för missbrukare ta sin början.

6. Hälso- och sjukvården
Vi som bor på Gotland måste ha tillgång på sjukvård med samma kvalité, valfrihet och tillgänglighet som i övriga delar i landet. Därför har vårt budgetförslag utökning av Hälso- och sjukvårdens ram.
Detta för att säkerställa sjukvård på hela Gotland. Vidare är det självklart för Moderata Samlingspartiet att alla som vill kan välja annan vårdgivare än Gotlands kommun om inte vård i tid kan erbjudas på Gotland. Ingen blir frisk i en vårdkö!

7. Budgetmarginal
Budgetarbetet har kännetecknats av betydande osäkerhet när det gäller inkomstsidan (skatteintäkter), men även utgiftssidan har stora osäkerheter genom politiska beslut i regering och riksdag. Sannolikt kommer riksdagen senare under 2003 fatta beslut om förändringar i anslaget till LSS, som kommer att innebära mångmiljonminskning för Gotlands kommun nästa år.
Moderata Samlingspartiet föreslår därför en starkare budget för att kunna hantera de osäkerheter som nu råder. Det är därför nödvändigt att skapa ett tillräckligt stort reservutrymme. Detta utrymme kan med fördel användas till att öka köpkraften hos kommuninnevånarna om det visar sig att reservutrymmet inte behöver ianspråktas.

B. Investeringsbudgetförslag
Förslaget till investeringar medför för omfattande investeringar nästkommande år. Målen för den ekonomiska utvecklingen kommer inte att uppnås. Det är illa för det urholkar Gotlands kommuns ekonomi såväl på kort som på lång sikt.

I stället för att bygga om Tingsbrogården tas 20 miljoner kronor upp för byggnation av nytt äldreboende i Moderata Samlingspartiet förslag. Det har visat sig att det är dyrare att bygga om ett gammalt äldreboende, än att genomföra en motsvarande nybyggnation. I första hand bör snarast diskussion med intressenter om att nybygga motsvarande äldreboende för att senare förhyra till Gotlands kommun. Genomförs detta kan investeringsvolymen för 2004 minska med 20 miljoner och med 17 miljoner för 2005.

Vid ombyggnad måste våra äldre flytta till ett evakueringsboende, för att sedan återflytta till det tidigare boendet. Detta har visat sig vara påfrestande för våra gamla och naturligtvis även betungande för anställda, som har att sköta vården i det tillfälliga boendet. Med nybyggnation behöver våra äldre flytta en gång, till sina nybyggda lägenheter.

Det är vidare viktigt att det äldreboendet som erbjuds våra gamla är av bra standard för såväl våra äldre som för personalen. En nybyggnation går att utforma på ett bättre och mer ändamålsenligt sätt, än vid ombyggnation där befintliga byggnader sätter begränsningar.

Det är förvånande att inte Gotlands kommuns nuvarande majoritet inte kan överväga och låta genomföra en investeringskalkyl om alternativ till nuvarande ombyggnadsplanering.