§ 264 Utökning av checkräkningskredit

Utskrivet från: http://gotland.se/11570
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

§ 264
Utökning av checkräkningskredit

AU § 211
KS 2003/0413-04
- Ledningskontoret 2003-10-14
Ledningskontoret föreslår att checkräkningskrediten ska få utökas med 50 mnkr till 150 mnkr för att överbrygga tillfälliga likviditetsbrister. Tidigare har obalansen täckts med kortfristiga lån som emellertid har sämre räntevillkor.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontoret medges utöka checkräkningskrediten vid Föreningssparbanken med 50 mnkr till totalt 150 mnkr.

Register