§ 246 Planprogram för del av Sudersandsområdet. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/11569
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 246
Planprogram för del av Sudersandsområdet. Samråd

AU § 193
- Stadsarkitektkontoret 2003-05-07
- Ledningskontoret 2003-09-30
Mot bakgrund av önskemål om detaljplaneläggning för byggande av restaurang och utvidgning av campingplatsen har byggnadsnämnden låtit upprätta planprogram för del av Sudersandsområdet för att utreda områdets utvecklingsmöjligheter. Programmet ska vara en utgångspunkt för den fortsatta planeringen och ligga till grund för ny detaljplan. Markanvändningen följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen enligt vilken exploatering för turism bör/ska prioriteras i områdena.

Ledningskontoret instämmer i det angelägna i att verksamheterna inom området utvecklas och moderniseras och tillstyrker programmet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Det föreslagna planprogrammet tillstyrks.

Register