Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur får vi bättre kontinuitet inom primärvården?

Publicerad 2022-09-22 08:00
Att få träffa samma läkare, samma vårdkontakt eller samma vårdteam över en längre tid har visat sig ha gynnsamma effekter då det skapar en relation och trygghet för patienten. Under september intervjuas verksamhetschefer, tjänstemän, politiker och medarbetare för att undersöka förutsättningarna för ökad kontinuitet inom primärvården på Gotland.
Förstudien ska ge en nulägesbild av arbetet med fast vårdkontakt respektive fast läkarkontakt. Den ska synliggöra hinder på olika organisatoriska nivåer med särskild fokus på den interna styrningen. Ytterst syftar förstudien till att stärka förutsättningarna för ökad kontinuitet i primärvården på Gotland som en del av omställningen till ett hälsosystem för Hälsa genom livet.
 
- Jag är glad att vi är igång med det här viktiga arbetet för att stärka vår attraktionskraft inom primärvården och lägga grunden för en mer samordnad vård och omsorg, säger Emma Norrby, programledare för Hälsa genom hela livet och huvudansvarig för studien på Region Gotland.
 

Tre delstudier

För att studera hur Gotland arbetar för att erbjuda fast vårdkontakt, respektive fast läkarkontakt genomförs tre delstudier:
 
En analys av vilken vägledning nationella och regionala beslutsdokument ger.
 
Intervjuer med ledning, verksamhetschefer i primärvården och personal på vårdcentraler. Intervjuerna fokuserar på hur nationell och regional styrning upplevs och utformas, hinder och förutsättningar i verksamheterna samt attityder till fast vårdkontakt respektive fast läkarkontakt. Intervjuerna genomförs under september.
 
Enkäter till patienter som besöker vårdcentral. Enkäten fokuserar på behov av, förväntningar på, samt erfarenhet av fast vårdkontakt respektive fast läkarkontakt. Enkäten planeras genomföras i oktober.
 
Förstudien görs inom ramen för Innovationssystem Gotland och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet.
 
Resultaten från de tre delstudierna kommer att bearbetas och sammanfattas under november och december. I januari kommer ett seminarium att hållas där resultaten presenteras och diskuteras. Seminariet hålls av Region Gotland och Uppsala Universitet.