§ 263 Ändring av taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

Utskrivet från: http://gotland.se/11568
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 263
Ändring av taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

AU § 210
KS 2003/0414-80
- Ledningskontoret 2003-10-10
För att finansiera ökade personalbehov bl.a. för tillsynsarbetet föreslår ledningskontoret ändring i taxan för vissa avgifter enligt alkohollagen. Samtliga avgifter för prövning av ansökan om serveringstillstånd föreslås höjas liksom den rörliga (på årsomsättningen baserade) avgiften för tillsyn som höjs i alla intervall. En ny (tillsyns)avgift föreslås införas för de tillståndshavare som har öppet efter normaltid; d.v.s. efter kl. 01. Den avgiften föreslås sättas till 1 000 kr per år.

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige

  • Taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen ändras på föreslaget sätt. Höjningen ska gälla fr.o.m. 1 januari 2004.

Register