§ 237 Fortsatt arbete med ungdomsinflytande och delaktighet

Utskrivet från: http://gotland.se/11567
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 237
Fortsatt arbete med ungdomsinflytande och delaktighet

Au § 183
KS 2003/0110-10
- Styrgruppen för Forum FramtIDA 2003-09-08
Styrgruppen för ungdomsprojektet FramtIDA har föreslagit kommunstyrelsen att fr.o.m. 2004, årligen uppta 325 000 kr för ”ungdomsinflytande och delaktighet”. Anslaget ska täcka verksamhet med dels tjänst som ungdomslots, dels kostnader för ungdomsråd som ska inrättas samt årligt ungdomsparlament.
Projektet för att öka ungdomars inflytande och delaktighet inrättades av kommunstyrelsen och har verkat sedan 2001. Projekttiden går ut 2003 och arbetet med ungdomsinflytande och delaktighet föreslås få mer permanenta former.

FramtIDAs styrgrupp har letts av kommunalrådet Eva Nypelius och efter årsskiftet har ordförandeskapet övertagits av kommunalrådet Brittis Benzler. Det administrativa ansvaret bärs av kultur- och fritidsförvaltningen.

Kommunstyrelsens beslut

  • För projektet ungdomsinflytande och delaktighet upptas 325 000 kr i budget för kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. 2004.

Register