Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårdsamordnare för personer med psykisk ohälsa

Publicerad 2022-09-20 14:21
Hemse vårdcentral testar ett nytt arbetssätt med en vårdsamordnare som ska bidra till att skapa trygghet och delaktighet för personer som lider av psykisk ohälsa och som inte är etablerade på arbetsmarknaden.
För patienter som behöver stöd för återgång till arbete finns sedan tidigare en rehabkoordinator, men motsvarande stöd saknas för patienter som inte är etablerade på arbetsmarknaden. För den här gruppen patienter blir vårdsamordnaren en fast vårdkontakt som kan jobba utifrån varje persons förutsättningar.
 
– Det vi har sett är en grupp människor som åker ur alla system. De har halkat ur sina jobb, eller sina studier, eller aldrig kommit dit utan lever på bidrag och försörjningsstöd. Där behöver man vara lite av en brobyggare och jobba tillsammans med andra aktörer. Fortfarande är vi inom vården ganska dåliga på att tänka på att ”vi behöver inte göra allt” säger den nya vårdsamordnaren Maidy Zachrisson, som ska samarbeta med både offentliga och privata aktörer samt ideella organisationer.
 
Det handlar om att bryta den sociala isoleringen för dessa personer och få med hela människan - både kropp och själ. Arbetslivsmarknadsenheten, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, skolan, biblioteket och inte minst folkhögskolan på Hemse är några av alla tilltänkta samarbetspartners.
 
– Det är roligt att projektet är igång! Vi behöver våga testa nya arbetssätt och hitta bättre samarbeten med andra aktörer så att vi tillsammans kan erbjuda ett bättre gemensamt stöd utifrån personernas förutsättningar, säger primärvårdschef Lena Bäckström. Projektet kommer att pågå fram till december 2023 då det kommer att följas upp och utvärderas så vi vet om detta arbetssätt är något vi borde ha i primärvården.