§ 262 Kongresshallsprojektet: Projektorganisation m.m.

Utskrivet från: http://gotland.se/11566
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 262
Kongresshallsprojektet: Projektorganisation m.m.

AU § 209
KS 2003/0345-28
- Ledningskontoret 2003-10-14
- Ledningskontoret 2003-10-23
Ledningskontoret har upprättat förslag till organisation för genomförande av kongresshallsprojektet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås vara styrgrupp. I förslaget preciseras uppgifter och ansvarsfördelning, samt vissa frågor avseende inriktningen av arbetet.
Det har även upprättats förslag till delegation för kongresshallsprojektet.

Karl-Gustaf Roos, ledningskontoret, redogjorde för ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Det upprättade förslaget till organisation av kongresshallsprojektet och genomförandeplan fastställs.
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör Styrgrupp för projektet.
  • Förslag till beslutsdelegation avseende kongresshallsprojektet antas.
  • Förslag till fullmakt för utsedd byggledare för kongresshallsprojektet antas.
  • Som projektledare tillsätts Karl-Gustaf Roos.

Register