§ 261 Anhållan om kommunal borgen för AB Gotlandshem

Utskrivet från: http://gotland.se/11563
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30

Ks § 261
Anhållan om kommunal borgen för AB Gotlandshem

AU § 208
KS2003/0343-04
- AB Gotlandshem 2003-08-21
- Ledningskontoret 2003-09-29
AB Gotlandshem har anhållit att beloppsgränsen för kommunal borgen ska höjas från 750 till 1 000 mnkr.

Ledningskontoret föreslår att framställningen bifalls och pekar på de stora investeringar i bostäder som bolaget står inför. Kontoret föreslår också att kommunstyrelsen ska begära kommunfullmäktiges bemyndigande att teckna borgensförbindelserna och att, om så sker, dylika ärenden ska delegeras till kommunstyrelsens ordförande (eller vice ordförande). Det förfarandet har tillämpats tidigare vid höjningar av låneramen.
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
  • Inom en total låneram på 1 000 mnkr bemyndigas kommunstyrelsen teckna borgen såsom för egen skuld för långfristiga lån som AB Gotlandshem upptar.

Kommunstyrelsens beslut

  • Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om bemyndigande får kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, förste vice ordföranden i uppdrag att besluta i varje enskilt fall om borgen för lån som AB Gotlandshem upptar inom låneramen 1 000 mnkr.

Register