Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-09-14 15:24
Bland annat togs beslut om delårsrapporten och om att titta vidare på en modell med gratis broddar till alla över 65 år.
I dag, den 14 september, har socialnämnden sammanträtt. Bland annat har följande beslut fattats:
 

Delårsrapport 2

Delårsrapporten visar ett överskott mot budget med 22 miljoner kronor för perioden januari till augusti. Prognosen för helåret 2022 visar ett överskott med 25 miljoner kronor. 
 
– Vi går mot ännu ett plusresultat vilket känns väldigt bra. Vi behöver samtidigt arbeta vidare med de ekonomiska utmaningarna inom området LSS som är underfinansierat, säger ordförande Rolf Öström (M).
 
Det är framför allt äldreomsorgen som visar ett överskott mot budget, delvis beroende på mottagna statsbidrag.
 
Individ- och familjeomsorgen redovisar också ett överskott, främst beroende på nya arbetssätt inom barn- och ungdomsvården. Försörjningsstödet ligger på en låg nivå. Däremot ser avdelningen ökade kostnader för beroendevården.
 
Insatser enligt LSS fortsätter att visa ett underskott. Detta trots låga kostnader vid nationell jämförelse. Underskottet beror bland annat på dyra placeringar på fastlandet på grund av brist på boende på Gotland.
 
Delårsrapporten innehåller också resultat kring medarbetare. Antalet tillsvidareanställda med heltid fortsätter att öka och timanställningarna minskar. Inom samtliga avdelningar pågår olika utbildningar för att höja kompetensen, till exempel Äldreomsorgslyftet.
 
Socialnämnden godkände delårsrapporten.
 
 

Statusrapport Terra Nova äldreboende och Regementsgatan

Nämnden fick information om situationen kring det särskilda boendet Attendo Terra Nova. Förvaltningen ser fortfarande anledning till oro och vid totalt fem oanmälda besök under september framkommer brister i vård och omsorg.
 
Socialnämndens ordförande Rolf Öström tog i samband med arbetsutskottet den 1 september ett ordförandebeslut om ett intagningsstopp på boendet.
Detta gäller fram till att förvaltningen anser att det kan hävas.
 
Ordförande och förvaltningsledning har träffat Attendos högsta ledning.
– Vi uppfattar just nu att de vidtar åtgärder, bland annat kring ledarskapet. De har ett tajt åtgärdsprogram som de ska följa skyndsamt, säger Rolf Öström.
 
När det gäller det särskilda boendet Attendo Regementsgatan för socialförvaltningens kvalitetsavdelning en dialog med boendet kring synpunkter som kommit in från anhöriga. Verksamheten är ansvarig för att utreda eventuella vård- och omsorgsbrister. 
 
Socialnämnden godkände informationen.
 
 

Förslag om broddar till gotlänningar

Fallskador är den vanligaste olyckstypen bland äldre. I ett medborgarförslag föreslår en gotlänning att Region Gotland ska dela ut broddar till den som vill ha, som ett led i att förebygga fall vid halka. På flera håll i landet har det visat sig att utdelning av broddar har haft effekt för att minska fallskadorna.
 
Socialnämnden ser positivt på förslaget och beslutar att förvaltningen ska se på en modell för införande av gratis broddar till personer över 65 år.
 
 
 

Ekonomiska förutsättningar för LSS

Verksamhet enligt LSS har visat underskott en längre tid. Socialförvaltningen har därför gjort en djupare analys om de ekonomiska förutsättningarna på området och konstaterar följande: Verksamheten bedrivs med mycket låga kostnader vid en nationell jämförelse och är därför underfinansierad. 
 
Det är kö till bostad med särskild service, Förvaltningen arbetar intensivt med att på olika sätt få till fler platser på ön. På grund av detta erbjuds brukare ibland platser på fastlandet, vilket blir en dyrare lösning.
 
Nämnden godkände informationen.
 
 

Beskrivning av bemanningsläget under sommaren

Bemanningsläget under sommaren, inom framför allt äldreomsorgen, var tufft.
Några åtgärder som vidtogs för att klara bemanningen:
Erbjudande till pensionärer vid anställning
Erbjudande till personal om att mot ersättning spara eller flytta semesterdagar
Samarbete mellan enheter och avdelningar för att lösa akuta personalbehov
Avtalet med företaget Samhall som utförde cirka 100 insatser städ inom hemtjänsten.
 
Socialnämnden godkände informationen.