2003-10-30, §§ 229--275

Utskrivet från: http://gotland.se/11561
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2003-10-30

Register

Regionstyrelsen 2003-10-30
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-12.00
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Roy Hansson (m)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Ylva Simander (s)

Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Birgitta Eriksson (m)
Gösta Hult (c)
Stefan Nypelius (c)
Heidi Plisch (mp)
Rose-Marie Stenbom (s)
Mats Sundin (s)
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör

sekreterare: Ann Egefalk, 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2003-11-12
Datum för anslags nedtagande: 2003-12-04