Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-09-13 14:18
Idag den 13 september har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat delårsrapport 2 som visar på ett prognosticerat resultat på 6,2 miljoner kronor.

GVN fastställde idag delårsrapport 2 för budgetåret 2022. Prognosen för helåret 2022 baserad på augusti månads utfall visar på ett positivt resultat på 6,2 miljoner kronor. Prognosen från delår 1 kvarstår. I delårsrapporten konstateras att kompetensförsörjningen, både på lång och kort sikt, är en av nämndens största utmaningar.

En effekt av coronapandemin är att fler människor gör omställningar i livet och det innebär att efterfrågan av vuxenutbildning är stor och att verksamheter som ansvarar för insatser som ska leda till etablering på arbetsmarknaden fått ett ökat antal deltagare.

Nämndens verksamheter är på olika sätt påverkade av kriget i Ukraina. Rapporten ger vid handen att flyktingmottagandet kan komma att öka under hösten och att det finns beredskap för det i verksamheterna. Massflyktsdirektivet ger flyktingar från Ukraina rätt till skola upp till gymnasiet och arbete, men inte rätt till svenska för invandrare (SFI). Ett femtiotal personer har utnyttjat möjligheten att läsa ”Svenska från dag ett” på folkhögskolan. Antalet gymnasieelever som hittills fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har varit lågt - under våren har ett 15-tal ukrainska ungdomar beretts plats på språkintroduktion (IMS).

Förutom de humanitära följderna av kriget i Ukraina, så har priser på bränsle, mat och byggmaterial gått upp. Det ger effekt på nämndens ekonomi och förändrade planeringsförutsättningar för verksamheterna.

Nämnden informerades om arbetet med flyktingmottagande

Idag fick nämndledamöterna i GVN en aktuell lägesbild kring flyktingmottagandet. Gotland har hittills tagit emot 230 registrerade flyktingar. Länstalet för Gotland är 175. Utöver flyktingar från Ukraina så har också 21 kvotflyktingar tagit emot enligt bosättningslagen. Där är länstalet för året 63.

I juni och juli har avdelningen för arbetsliv och etablering tagit emot och placerat ett 70-tal personer i boenden i Roma och Klintehamn. Övriga flyktingar från Ukraina som finns på Gotland är egenbosatta.

Nämnden reviderade kompetensförsörjningsplan

GVN fastställde idag kompetensförsörjningsplanen för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen åren 2022-2023. Den beskriver hur förvaltningen ska arbeta med kompetensförsörjningen de kom­mande åren. I planen konstateras att Gotland är den kommun i Sverige med den relativt sett största rekryteringsutmaningen på lärarsidan. Wisbygymnasiet och kommunala vuxenutbildningen har särskilda rekryteringsutmaningar när det gäller yrkeslärare.    

De åtgärder som beskrivs för att klara kompetensförsörjningen är att se till att behålla medarbetare genom attraktiva, hållbara och inkluderande arbetsplatser, att använda kompetenser på rätt sätt, vidareutbilda medarbetare inom speciellt bristyrken, etablera fler samarbeten med lärosäten och andra aktörer, pröva nya lokala sätt att organisera arbetet, nyansera bilden av skolan och hur det är att jobba där samt träffsäker kommunikation och rekrytering.  

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn