Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Det här sker efter valet

Publicerad 2022-09-08 14:52
På söndag är det val. Efter att alla röster har räknats och mandaten fördelats håller det nya regionfullmäktige sitt första sammanträde. Mandatperioden är fyra år. Efter valet den 11 september 2022 är den nya perioden 2022-2026.
Så här går det till med regionfullmäktige och regionstyrelsen:
 
Eftersom den nya ordföranden i fullmäktige ännu inte är vald så öppnar ålderspresidenten (den som innehaft uppdraget längst) sammanträdet. Under ålderspresidentens ordförandeskap väljs ordföranden, samt 1:e och 2:e vice ordföranden, i regionfullmäktige för den kommande mandatperioden. Dessa utgör fullmäktiges presidium och sedan de valts tillträder de omgående och tar därmed över det första sammanträdet.
 
Nästa punkt är att välja en ny regionstyrelse. Först väljer fullmäktige ledamöter och ersättare till regionstyrelsen, därefter väljs dess ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande.
Därefter utses regionråden och oppositionsråden. Slutligen utser regionfullmäktige en valberedning som får i uppdrag att ta fram kandidater till de nya nämnderna. 
               
På eftermiddagen samma dag sammanträder den nya regionstyrelsen för första gången.
Utifrån valberedningens förslag utser regionfullmäktige ordförande, ledamöter och ersättare i de övriga nämnderna. Dessa tillträder efter årsskiftet 2022/2023.
 
OBS: Det första fullmäktige som hålls efter valet den 11 september är den 19 september. Det är ett ordinarie fullmäktigemöte med de gamla ledamöterna. På fullmäktigesammanträdet den 17 oktober formar sig det nya fullmäktige, enligt texten ovan.