Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så gick det i årets skolval

Publicerad 2022-09-08 12:06
Hur många elever är det som utnyttjar det fria skolvalet? Och vilka skolor väljer vårdnadshavarna? Här kan du läsa mer om resultatet från årets skolval till förskoleklass.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen rapporterar årligen till barn- och utbildningsnämnden (BUN) om utfallet av senaste skolvalet till förskoleklass. Vid sitt sammanträde den 14 september får BUN en detaljerad information om detta.

Statistiken kring skolvalet 2022 till förskoleklass visar att det var 640 elever som omfattades av skolvalet till förskoleklass innevarande års hösttermin på Gotland. 542 elever av dessa valde kommunal förskoleklass och av dessa valde 114 elever en annan kommunal skola än sin hemskola – en andel som motsvarar 21 procent.

Man kan även se samma trend som tidigare år när det gäller att välja en fristående skola - cirka 16 procent valde detta alternativ år 2022.

- Vi kan se att rörligheten har ökat mellan de kommunala skolorna de tre senaste åren. Vi ser även att vissa skolor inte får några sökande från andra skolors upptagningsområden, utan tappar elevunderlag. Detta påverkar direkt rektors möjlighet att hålla budget och möjligheten till en likvärdig utbildning i alla kommunala grundskolor, säger Jörgen Norström som är grundskolechef.

Tittar man på vilka skolor eleverna finns på i årskurs 7, ser man att 11 procent av eleverna som går i en kommunal grundskola går i en annan högstadieskola än den de tillhör. Det är framför allt högstadieskolorna i Visby som har elever från andra upptagningsområden.

17 procent av eleverna i årskurs 7, återfinns i en fristående högstadieskola.

Det fria skolvalet på Gotland sker i mån av plats. Det är skolans rektor som beslutar om en elev utanför upptagningsområdet kan beredas plats eller inte. Elever som väljer annan skola än hemskolan har inte rätt till skolskjuts.

Läs mer i BUN:s kallelse där hela resultatet återfinns i detalj:

Kallelser till BUN - Region Gotland