Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förebygga våld mot närstående och ungas droganvändning

Publicerad 2022-09-08 08:00
Kriminologen och genusvetaren Nina Rung föreläste på onsdagkvällen tillsammans med Polisen Gotland, BUP och MiniMaria. Intresset var stort för att få veta mer om våld i ungas relationer, hur det påverkar unga kvinnors droganvändning på Gotland och hur det kan förebyggas.

I arbetet med 2020 års medborgarlöfte intervjuade man en grupp unga kvinnor på Gotland om deras droganvändande. De beskrev en ökad utsatthet i form av bland annat psykisk ohälsa, minskat förtroende för vuxna och erfarenhet av utnyttjande.

Polisen och Region Gotland beslutade därför att arbeta vidare med frågorna i det gemensamma medborgarlöftet, genom att bland annat ta fram ett informationsmaterial riktat till vårdnadshavare. Som en del av det arbetet arrangeras nu en serie föreläsningar, för samhällsinformation och kunskapsutveckling, riktat till både allmänheten och till medarbetare i berörda verksamheter.

-    Vi har de senaste åren valt att prioritera arbetet med mäns våld mot kvinnor och unga kvinnors droganvändande eftersom det berör alla och är så avgörande för trygghet och god hälsa. Därför har det också ingått i de medborgarlöften som Polisen på Gotland och Region Gotland arbetat med. Föreläsningen är på så sätt en del av vårt långsiktiga förebyggande arbete på Gotland, säger Conny Johansson, Polisen Gotland.

Även relationsvåld har bedömts vara särskilt angeläget att förebygga, eftersom det orsakar stort lidande och stora samhällskostnader. Merparten av relationsvåldet utgörs av mäns våld mot kvinnor och Polisen och Region Gotland har utformat ett medborgarlöfte även för detta område.

Föreläsningsserien arrangeras i samverkan mellan Polisen Gotland och Region Gotland.

 

Mer information:

Medborgarlöften för arbete mot mäns våld mot kvinnor och unga kvinnors droganvändande på Gotland 

Kontakt för stöd och mer om arbetet mot våld i nära relationer

Polisens information om medborgarlöften