Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stor plockanalys av soporna görs nu på Gotland

Publicerad 2022-09-08 11:00
Under tiden 5-9 september görs en större plockanalys av öns sopor.
- Vi vill se vad som ligger i avfallspåsarna och hur det sorteras, berättar avfallsutvecklare Ingalill Gerber Lindgren på teknikförvaltningen.
I början av oktober kommer alla analyser att vara klara och sammanställda i en rapport.

Vårt avfall är ett ämne som engagerar. På Gotland har vi ett system där vi sorterar matavfall och restavfall. Fraktionerna hämtas av regionens sopbilar med två-fack. Det två fraktioner som nu kommer analyseras är rest- och matavfall samt grov-avfall (övrigt brännbart). Betalsopsäckarna kommer också analyseras.

De fyra olika avfallsfraktionerna delas också upp i områden; flerfamiljsområde, tätort villaområde, glesbygd villaområde samt fritidshusområde.

Viktig miljöinsats hos kunderna

Att vi sorterar vårt avfall sparar inte bara pengar utan är ju förstås en ren hållbarhetsinsats. Det utsorterade tas omhand på olika sätt. Det som inte kan källsorteras, dvs restavfall blir till energibränsle. Insamlat matavfall blir bland annat biogas som exempelvis bilar och våra kollektivbussar körs på.

Viktigt är förstå att de avfall som kommer in från kunderna är så välsorterade som möjligt från annan som inte ska läggas där. Alltså innehåller det som ska ligga där. Mycket resurser läggs på felsortering, inte bara på Gotland.

Därför vill nu regionen ta reda på vad som verkligen finns i avfallet från olika typer av områden. Det finns exempelvis 20.000 abonnenter när det gäller matavfall.
- Detta är grunden för vår verksamhet. När vi vet hur det är sorterat i de fraktioner som kommer in, så kan vi sätta in insatser om så behövs, förklarar Ingalill Gerber Lindgren och berättar att det är flera år sedan en plockanalys gjordes senast.