Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya åtgärder med anledning av situationen på det särskilda boendet Attendo Terra Nova

Publicerad 2022-09-01 13:07
De identifierade bristerna på Attendos särskilda boende på Terra Nova i Visby fortsätter att starkt oroa socialnämnden och socialförvaltningen. Nu vidtas nya åtgärder.
– Vi kan fortfarande inte se att förbättringar för de boende sker i den takt och den utsträckning vi anser nödvändigt. Socialnämndens arbetsutskott har idag fått information och diskuterat frågan och jag tar i dag ett ordförandebeslut om intagningsstopp på boendet, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström. 
 
Intagningsstoppet innebär att inga nya boende får flytta in så länge stoppet gäller.
 
Terra Nova äldreboende har sedan en lång tid tillbaka identifierade brister i omsorgen och i sjukvårdsinsatserna. Sedan en vecka gör socialförvaltningens kvalitetsavdelning återkommande oanmälda besök på boendet. Detta är en mycket ovanlig åtgärd.
 
– Tyvärr identifierar vi, bland annat under de oanmälda besöken, nya brister eller brister som inte åtgärdats, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
För att ytterligare förstärka allvaret i situationen skickas i dag ett brev till Attendo centralt. I brevet framhåller förvaltningen att Attendos förmåga att fullfölja avtalet starkt kan ifrågasättas.
 
– Vi ser nu att kraftfulla och tydliga åtgärder omedelbart behöver vidtas av Attendo för att avtalet ska kunna fortgå, säger Marica Gardell.