Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration för Vårt Gotland 2040

Årlig uppföljningskonferens: Hur går det för Gotland?

Nästa uppföljningskonferensen kommer att genomföras den 3 maj 2023. Vik gärna dagen i din kalender. Mer information kommer under våren.

Här kan du även ta del av information och material från 2022 års konferens, inklusive uppföljningsrapporten. 

Syftet med konferensen är att:

 • få en aktörsgemensam nulägesbild
 • samtala om hur vi tar oss mot målen
 • hålla den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 levande
 • hålla engagemanget för en hållbar regional utveckling på Gotland levande

Material

Ta del av rapporten Uppföljning 2022 av Vårt Gotland 2040 (pdf)

Information och material om OECD:s territoriella  granskning av Gotland

Konferensprogrammet - september 2022

 • Regionstyrelsen, Länsstyrelsen Gotland och Uppsala Universitet Campus Gotland inledde med att understryka det regionala utvecklingsarbetet för Gotland som en viktig gemensam angelägenhet för öns aktörer. 
 • Rapporten presenterades utifrån frågan om hur Gotland och dess aktörer ligger till i förhållande till effektmålen för 2040 i Vårt Gotland 2040. 

Medskapande omställningsarbete - föreläsning med John Holmberg

Förmiddagens presentation - konferensen Hur går det för Gotland?

Eftermiddagens presentation - konferensen Hur går det för Gotland?

 • Node Gotland (Science Park Gotland) och Alla behövs på Gotland (Tillväxt Gotland)  beskrev sitt arbete för Gotlands omställning och hållbarhet.
 • Vilket följdes av en föreläsning om medskapande omställningsarbete, där John Holmberg, professor Chalmers tekniska högskola, talade om vikten av att genomföra expeditioner på så sätt att man avsätter resurser inklusive personal med frihet att testa nya sätt för organisering och problemlösning, och på så sätt möjliggöra att hitta nya lösningar. Denna typ av "expeditioner" behövs för att nå bortom de befintliga strukturer och lösningar som hittills inte kunnat leverera lösningarna för vår tids stora utmaningar. 

Eftermiddagen fokuserade på gemensamma workshops utifrån frågorna:

 1. Gemensam analys av resultaten. Vi har ett resultat! Men vad säger det oss? 
  Gemensam analys av resultat - del 1 (pdf)
  Gemensam analys av resultat - del 2 (pdf)
 2. Genomförandeprogrammen - Vad gör vi på kort sikt för att nå de långsiktiga målen?
  Noteringar samtal genomförandeprogram (pdf)

Arrangörer

Konferensen arrangerades 2022 av Region Gotland i samverkan med Länsstyrelsen i Gotlands län och Uppsala universitet Campus Gotland. 2022 års arrangemang genomfördes som en del av projektet Vägar till hållbar utveckling med medel från Tillväxtverket.