Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Missad hjärtinfarkt anmäls enligt lex Maria

En händelse har inträffat där diagnosen hjärtinfarkt inte ställdes vid första akutbesöket på en man, som senare avled. Nu anmäler hälso- och sjukvårdsförvaltningen denna händelse enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
En man i 60-årsåldern sökte akutmottagningen Visby lasarett för kraftigt obehag i halsen och underkäken med utstrålning mot ryggen mellan skulderbladen. Inget EKG togs. Mannen blev hemskickad. Eftersom han inte blivit bättre sökte han åter på akuten två dagar senare. Då konstaterades utbredd, icke åtgärdbar, hjärtinfarkt. Mannen avled kort därefter.
 
– Hjärtinfarkten hade förmodligen kunnat upptäckas vid första besöket på akuten. Det är inte givet att mannens liv hade gått att rädda, men den förbisedda diagnosen medförde en påtagligt ökad risk, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Analys av händelsen har pekat på behov av ökad kunskap och ändrade undersökningsrutiner. 
 
Utbildning till berörd läkargrupp och akutmottagningens personal om atypiska symtom vid hjärtsjukdom har genomförts. Händelsen används nu som exempel i återkommande fortbildning av sjuksköterskor och läkare.
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har anmält händelserna till IVO enligt lex Maria.

Fakta lex Maria

Vårdskada är enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skada, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Vid allvarlig vårdskada är vårdgivaren skyldig att anmäla det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), en så kallad lex Maria-anmälan.