Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Val till riksdag och kommunfullmäktige 2022

Publicerad 2022-08-19 09:52
Den 11 september går Sverige till val. Inom Region Gotland är valnämnden lokalt ansvarig för genomförande av allmänna val och förberedelserna pågår för fullt.

Gotland omfattar 40 valdistrikt, vart och ett med en vallokal. Vallokalerna bemannas under valdagen med röstmottagare, däribland en ordförande och en vice ordförande. En nyhet för i år är att valnämnden har förstärkt beredskapen av utbildade röstmottagare som kan täcka upp i händelse av sjukdom eller liknande.

Förtidsröstning kommer att hållas under perioden 24 augusti till 11 september. För att förtidsrösta behöver väljare ta med giltig legitimation och sitt röstkort. En lista på Gotlands samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler finns på www.gotland.se/val2022.

Valnämnden har inför valet 2022 gjort en genomlysning av vallokalerna och med hänsyn till Valmyndighetens ställningstagande om värdeneutrala röstmottagningsställen ersatt lokaler som har en religiös anknytning. Samtliga vallokaler är tillgänglighetsanpassade och för väljare med nedsatt syn ingår från och med i år förstoringsglas i standardutrustningen. Förtidsröstningsstället Rådhuset på Visborg har dessutom försetts med en läsmaskin.

Den 1 februari 2022 trädde ett antal ändringar i vallagen i kraft. Ändringarna ökar bland annat röstmottagarnas befogenheter och tydliggör också väljarens valhemlighet. Via Valmyndighetens hemsida går det att läsa mer om ändringarna.

Slutligen vill nämnden särskilt påminna alla väljare om att kommunfullmäktige på Gotland är detsamma som regionfullmäktige. Detta innebär att väljare folkbokförda på Gotland endast ska göra två val. Vit valsedel för val till kommunfullmäktige och gul valsedel för val till riksdag.

-Från nämndens sida är vi övertygade om att valet blir väl genomfört. Vi har också förhoppningar om ett ökat valdeltagande säger Arne Josefsson (C), nämndordförande.