Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anmäler risk för allvarlig vårdskada

Publicerad 2022-07-12 11:21
Socialförvaltningen anmäler ett ärenden enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelsen inträffade på ett särskilt boende i maj 2022.

En boende blev felmedicinerad. När den boende bad om en Alvedon fick hen istället en tablett hjärtmedicin av personal. Direkt efter medicinintaget insåg personalen att det blivit fel. 

Sjuksköterska och läkare kontaktades och den boende kontrollerades flera gånger under natten.

I den utredning som gjorts konstateras att det fanns risk för livshotande arytmi och att den boende blev mycket orolig och upplevde dödsångest.

Åtgärder har vidtagits i verksamheten. Bland annat har delegering av medicinadministrering tagits tillbaka för två i personalen. Det kommer också att ske utbildningar där sjuksköterska ska hålla i läkemedelsinformation. Samtlig omvårdnadspersonal på enheten ska ta del av utbildningen.