Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resultatet för servicemätningen 2022

Publicerad 2022-07-01 15:16
Region Gotland deltog under 2022 i SKRs servicemätning. Resultatet ger en samlad nulägesbild av invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar Region Gotland via e-post eller telefon.
Servicemätningen går att jämföra med andra kommuners resultat och ska användas som en del i arbetet med att utveckla kvalitet och service i Region Gotlands verksamheter utifrån invånarnas upplevelser och behov. 
 
Personer som var i kontakt med Region Gotland via telefon 0498-269000 eller e-post regiongotland@gotland.se fick ge svar på hur de upplevde enkelheten, bemötandet och tydlighet i sin kontakt med Region Gotland samt ge kommentarer på förbättringar. Erbjudande om att delta i mätningen skickades ut via e-post eller SMS.
 
2022 års mätning bestod av följande nyckeltal:
  • Bemötande och enkelhet via telefoni
  • Tydlighet och enkelhet via e-post
Resultatet för samtliga deltagande kommuner var generellt högt för bemötande och tydlighet. Ett något lägre resultat fick upplevelsen att på ett enkelt sätt få sitt ärende löst via telefon.
 
Gotlands resultat för alla fyra nyckeltal ligger i nivå med snittet för samtliga deltagande kommuner. 
 
När det gäller enkelheten att få sina ärenden lösta är rekommendationen för Region Gotland att förbättra sina rutiner för återkontakter, att inte återupprepa information, att förbättra sina processer och att öka tillgängligheten. 
 
– I vårt arbete med att förbättra Region Gotlands service är invånarnas delaktighet avgörande. Invånarnas svar och kommentarer ligger till grund för vårt ständiga förbättringsarbete, säger Anna-Karin Bergius, strateg inom kvalitet och utveckling på Region Gotland.
 
I årets undersökning deltog 63 kommuner. Mätperioden pågick mellan 14 mars–13 maj 2022.