Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionen kritisk till otydligt förslag om utökat fågelskydd

Publicerad 2022-07-01 13:03
Länsstyrelsen på Gotland föreslår ett större område för fågelskydd längs Gotlands kustlinje. I sitt yttrande riktar nu regionen skarp kritik mot förslaget då man ser stora risker och saknar analys för öns utveckling om det blir verklighet.

I EU:s fågeldirektiv finns kravet att inrätta specifika skyddsområden för fåglar, så kallade SPA-områden (Special Protection Areas). Nu föreslår länsstyrelsen utvidgade SPA-områden på Gotland.

I den relativt nyantagna regionala utvecklingsstrategin för Gotland har det gotländska samhället enats om tolv viktiga mål för en hållbar samhällsutveckling. Ett av målen är att till år 2040 ska den biologiska mångfalden på Gotland vara säkrad. Regionen anser att det finns för många obesvarade frågor kring hur de två nya föreslagna SPA-områdena (Gotlands östkust respektive Karlsöarna) kommer påverka möjligheten att nå många av dessa utvecklingsmål. Därför kan Region Gotland, i avsaknad av konsekvensutredning, inte tillstyrka förslaget kring de nya SPA-områdena.

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius, (C):

-Vi ser med oro på att nu i princip hela Gotlands östkust samt stora delar i anslutning till Karlsöarna pekas ut som SPA-område utan att konsekvenserna är utredda. Frågan är vad detta skulle betyda för sjöfarten, våra hamnar och fiskelägen, utbyggnad av havsbaserad vindkraft samt landsbygdsutvecklingsområden. Det är alldeles för många frågetecken runt förslaget som kan påverka hållbar utveckling och möjligheter till energiomställningen på Gotland.

I sitt yttrande skriver regionen bland annat att: Om mänskligheten inte lyckas vända klimatkrisen, bland annat genom en storskalig utbyggnad av förnybara energikällor, som många gånger inkräktar på olika djur- och växters livsmiljöer, kommer livsbetingelserna för merparten av Europas och världens fågelliv på lång sikt ändå att förändras och många arter minska eller försvinna.

Regionen konstaterar att de två föreslagna SPA-områdena med stor sannolikhet kommer försvåra utbyggnad av vindkraft till havs i de tre områden som pekas ut i förslaget till ny översiktsplan för Gotland.

Behovet av att bygga anläggningar för VA-verksamheten i strandnära lägen, inklusive intags- och avloppsledningar, är av vital betydelse för utvecklingen av det gotländska samhället. Om och i så fall hur utpekandet av SPA-områdena kan komma att påverka den typen av verksamhet borde ha uppmärksammas i underlagsmaterialet.

I länken här nedanför kan du läsa hela yttrandet.