Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Säkrad vattenförsörjning avgörande för fortsatt kalkbrytning i Slite

Publicerad 2022-06-30 08:18
Cementa vill bryta kalksten i Slite på Gotland under ytterligare fyra år. De har därför lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen och Region Gotland har fått möjlighet att lämna sina synpunkter. Nu är det yttrandet klart.

Byggmaterialföretaget Cementa AB vill få tillstånd till brytning av kalk- och märgelsten och bortledning av dag- och grundvatten på fastigheten Gotland Othem Österby 1:229. Ansökan avser täktverksamhet vid bergtäkterna Filehajdar och Västra brottet under en period av fyra år från ianspråktagande av tillståndet.

Regionen har gjort bedömningen att den ansökta verksamheten inte påverkar regionens möjlighet att ta vatten från Tingstäde träsk och en mycket liten påverkan på kapacitet och kvalitet i den kommunala vattentäkten Dyhagen. Men det är ändå viktigt att göra tydligare villkor för ersättning av bortfallet av dricksvatten.

Regionen tycker inte att Cementa föreslagit tillräckligt bra kompensationsåtgärder för vattenförsörjningen i sitt villkorsförslag och kan därför inte acceptera det.

- Det måste så långt som möjligt säkerställas att den allmänna vattenförsörjningen lämnas opåverkad av den brytning som sker. Därför föreslår vi en skärpning i det villkor som gäller regionens brunnar och Cementas ansvar för att långsiktigt säkra vattenförsörjningen, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C).

Så här står det, bland annat, i beslutet från RSAU:

”Det av Cementa föreslagna villkoret kan inte accepteras, då det inte ger erforderligt skydd för att den allmänna vattenförsörjningen vid varje tillfälle kan garanteras. I det yttrande som inges till domstolen föreslås en villkorstext som bland annat innebär att mängdangivelsen om 2 000 m3 ska utgå och att utredningsskyldigheten vilar på Cementa. Vidare önskar Region Gotland att Cementa återkommer med beskrivning av på vilket sätt vattentransporterna planeras att ske och när leverans kan påräknas från det att Region Gotland meddelar behovet av vattenleveranser. Sådan beskrivning behövs för att Region Gotland ska få erforderlig trygghet i att vattentransporterna verkligen kommer att fungera.”

 

Via länken här nedanför hittar du hela yttrandet som antagits av ett enigt RSAU och som nu skickats till mark – och miljödomstolen.