Kontakt

Om du har frågor om särskilt stöd och extra anpassningar - kontakta rektor på den skola ditt barn går på.

Här hittar du de kommunala grundskolorna

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Särskilt stöd och extra anpassningar i skolan

En del elever behöver mer stöd än andra för att klara skolarbetet. 

Om ett barn visar tecken på att inte klara kunskapskraven ska skolan se till utreda om en elev behöver anpassningar eller särskilt stöd i skolan. Det är rektorn på skolan som ansvarar för att utreda vilka behov av stöd eleven har.

I första hand ges särskilt stöd i den klass/skola som eleven redan går i. Om det finns särskilda skäl får eleven stöd antingen enskilt eller i en särskild undervisningsgrupp.

Vad är det för skillnad mellan extra anpassningar och särskilt stöd?

  • Extra anpassningar är en mindre stödinsats som lärare och övrig skolpersonal normalt kan genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats. Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever i alla skolformer samt för fritidshemmet.
  • Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå under en längre tid.

Utredning och kartläggning

När det uppmärksammas att en elev är i behov av särskilt stöd påbörjar skolan en utredning. Kartläggningen syftar till att ta fram ett åtgärdsprogram. Det gäller både när det befaras att eleven inte kommer att nå kunskapskraven och när eleven har andra svårigheter i sin skolsituation.

Under kartläggningen försöker skolans personal ta reda på vilka stödinsatser eleven behöver. För att få en så allsidig bild som möjligt av elevens situation medverkar ofta även specialpedagog och elevhälsans specialister. 

Insatser sätts in även om utredningen inte är klar. Eleven behöver inte ha någon diagnos för att få stöd utan det är behovet som styr.

Vad är ett åtgärdsprogram?

Åtgärdsprogrammet är det dokument där skolan skriver ned vilka behov eleven har och hur skolan ska tillgodose dem. Åtgärdsprogrammet handlar om skolans insatser och undervisning och ska beskriva det särskilda stöd som en elev ska få. 

Samråd sker med vårdnadshavare och elev om vilken typ av stöd som är bäst utifrån hur de ser på stödbehovet.

Om du upplever att skolan inte följer de regler som finns för undervisningen och omsorgen ska du i första hand kontakta skolan och dess rektor. I andra hand kan du anmäla skolan till Skolinspektionen eller överklaga beslutat åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd.

Gotlands resursskola är ett alternativ

Gotlands resursskola,  som är en del av den ordinarie grundskolan, tar emot elever som har behov av förstärkt särskilt stöd när stödet i ordinarie skola inte räcker till. Om det finns särskilda skäl och en särskild utredning och bedömning genomförts kan en elev få sin skolplacering i en resursskola. Vårdnadshavare söker i samråd med ordinarie skola.