Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-06-22 16:41
Under onsdagens sammanträde, det sista innan sommaruppehållet, behandlades drygt 30 ärenden. Här nedan berättar vi kortfattat om några av dem. Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn.

Bygglov beviljat för Visby Järnvägen 2

Ur sammanfattningen: Aktuellt ärende avser byggnation i direkt anslutning till Visby innerstad och dess omgivande ringmur. Kvarterets närhet till riksintresset och ringmuren är skäl att ställa höga krav på utformningen. Mot bakgrund av detta är det av största vikt att detaljplanens höga ambitioner för gestaltningen uppfylls för att planområdets utbyggnad ska resultera i en väl anpassad och funktionell länk mellan ytter- och innerstaden.

En ansökan om bygglov har tidigare prövats på fastigheten (MBN 2021/1905). Ansökan avsåg ett liknande förslag, dock med en annan utformning både vad gäller gestaltning och planlösningar. I det tidigare ärendet innebar förslaget ett antal planavvikelser samt att förslaget bedömdes strida mot både anpassningskravet, kravet på god form-, färg och materialverkan och detaljplanens intentioner gällande gestaltningen, vilket ledde till ett beslut om avslag. Sökandens förslag har i den aktuella ansökan omarbetats i sin helhet, i nära dialog med förvaltningen.

Beslut: Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

 

Klartecken till nybyggnad av kontor och vårdlokaler

Ur sammanfattningen: Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad tillhörande Visby lasarett. Tillbyggnaden uppförs väster om lasarettet mot strandpromenaden och havet på fastigheten Visby Abborren 9. Anledningen till varför man ansöker om bygglov är på grund av att den befintliga akutmottagningen har för liten lokalyta samt att lokalerna är för dåligt anpassade för att garantera god integritet/sekretess, patientsäkerhet och arbetsmiljö samt att man behöver fler rum till akuten. Tillbyggnaden har 2 569 kvm bruttoarea och uppförs i 4 våningar. Åtgärden bedöms vara planenlig men inte uppfylla alla krav för att permanent bygglov kan ges.

Beslut: Miljö- och byggnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov i 10 år med stöd av 9 kap 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Bygglovet gäller 10 år från beslutsdatum. När bygglovet upphört att gälla ska marken återställas i ursprungligt skick.

 

Detaljplan för Visby Asken 3 (Scandic Hotel)

Ur sammanfattningen: Begäran om planbesked inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-11-02 med önskan om att ändra gällande detaljplan, 09-P-147, antagen 2007-10-15, för att göra det möjligt att utveckla hotellverksamheten i området. Byggnadsnämnden lämnade positivt planbesked 2018-03-14 § 52. Förslaget innebär att det blir möjligt att uppföra en större hotellbyggnad med reception samt en mindre byggnad för övernattningsrum i södra delen av planområdet. Områdets synlighet i hamnen motiverar en hög arkitektonisk nivå på både byggnader och landskap. I norra och centrala delen av planområdet sker ingen ny utveckling, utan befintliga byggrätter bekräftas. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen (Gula villan och Villa Manhem) förses med skyddsbestämmelser för att säkerställa dess kulturhistoriska och miljömässiga värden. I planarbetet utreds möjligheten att utöka hotellverksamheten med hänsyn till de komplexa förutsättningarna som råder, med anledning av att hotellet ligger granne med en oljedepå.

Beslut:

· Miljö- och byggnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att sända ut planförslaget, daterat 2022-06-08, för granskning, enligt 5 kapitlet 18 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

· Miljö och byggnämnden beslutar att planförfarandet ska övergå från standard förfarande till utökat förfarande då planförslaget bedöms ha i övrigt stor betydelse eftersom den reglerar/hanterar många motstridiga intressen.(5 kapitlet 18 § plan-och bygglagen (PBL 2010:900).

 

Strategi för hållbar markexploatering

Under Miljö- och byggnämndens sammanträde lyftes dessutom frågan om framtida exploatering av regionägd mark. För en hållbar samhällsbyggnadsutveckling anses det viktigt att titta på en framtida markstrategi. Förvaltningen fick därför i uppdrag av nämnden att återkomma med ett förslag på hur en sådan strategi kan och bör arbetas fram. Förvaltningen ska återkoppla till nämnden under hösten.