Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets brukarundersökning inom äldreomsorgen

Publicerad 2022-06-22 15:33
Årets brukarundersökning inom äldreomsorgen visar att 97 procent av dem som svarat anser att de får ett bra bemötande av hemtjänsten. För dem som bor i särskilt boende är samma siffra 96 procent.
Varje år svarar personer som bor på särskilda boenden, eller har hemtjänst, på frågor
om hur de upplever sin situation och den omvårdnad de får. Den så kallade brukarundersökningen genomförs av Socialstyrelsen. 
 
- Vi kan känna stolthet över fortsatt goda resultat i jämförelse med riket. Samtidigt ser vi att vi tappar något inom flera områden. Pandemin har satt spår exempelvis när det gäller aktiviteter för de äldre. Vi har haft höga sjuktal bland personalen på grund av pandemin och även det kan ha påverkat brukarnas upplevelse, säger socialdirektör Marica Gardell.
 

Exempel på resultat för särskilt boende:

91% känner sig trygga. (86% i riket)
96% anser att de får ett bra bemötande (92% i riket)
56 % upplever att det är lätt att få träffa läkare vid behov (45% i riket)
 

Exempel på resultat för hemtjänst:

90% känner sig trygga med att bo hemma med stöd av hemtjänsten (85% i riket)
97% anser att de får ett bra bemötande. (96% riket)
 
På Gotland har cirka 50 procent av dem som bor på särskilt boende svarat. Motsvarande siffra för dem som har hemtjänst är 64 procent. Ibland svarar brukaren själv, ibland en anhörig och ibland svarar de tillsammans.
 
- Vi har en högre svarsfrekvens än riket men vi behöver jobba på att få fler att delta i undersökningen. Då blir den ett ännu tydligare verktyg för oss att jobba efter, säger Marica Gardell.