Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation

Detta genomförandeprogram beskriver insatsområden och mål inom följande prioriteringar i Vårt Gotland 2040:

  • Stärk och utveckla näringslivet
  • Stimulera innovation och förnyelse
  • Utveckla attraktionskraften
  • Säkra kompetensen
  • Stärk tillgängligheten
  • Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning

Läs genomförandeprogrammet för näringslivets förutsättningar och innovation (pdf)

Läs mer om genomförandeprogrammen och senaste aktuellt om det regionala utvecklingsarbetet

Genomförandeprogrammen som helhet

Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 beskrivs i de tre genomförandeprogrammen för:

  • Klimat, miljö och energi
  • Näringslivets förutsättningar och innovation
  • Social välfärd (kommande program)

Genomförandeprogrammen ska ses som en helhet, där det är viktigt att Gotlands aktörer arbetar gemensamt med de olika perspektiven för att skapa handlingskraft och gemensam riktning i den regionala utvecklingen.