Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Leader Gute tilldelas 35 miljoner - Region Gotland står för en tredjedel

Publicerad 2022-06-16 15:42
Leader Gute tilldelas sammantaget drygt 35 miljoner kronor för perioden 2023-27. Idag beslutade regionstyrelsen att Region Gotland står för den offentliga medfinansiering som kompletterar medlen från EU och staten.
Leader Gute är en ideell förening med bred representation från föreningslivet samt offentlig och privat sektor på Gotland. Föreningens uppgift är att fördela stöd till lokalt ledd utveckling på öns landsbygder.
 
Två tredjedelar av verksamheten finansieras via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och staten. Därutöver ska en annan offentlig part skjuta till den sista tredjedelen, vilket Region Gotland gjort och nu fortsätter att göra.
 
- Idag har regionstyrelsen beslutat att tilldela 11,6 miljoner kronor till Leader Gutes arbete för åren 2023-2027. Liksom tidigare år går Region Gotland in med medel som ett sätt att investera i utvecklingsinitiativ runt om på Gotland. Vi är glada att kunna göra det och ser Leaders arbete som en viktig del i att förankra utvecklingsarbetet lokalt i bygderna. Region Gotland vill på så sätt skapa möjligheter för den som har en idé, önskar utveckla en plats eller en verksamhet. Leader Gute är ett av flera sammanhang som möjliggör initiativ som bidrar till landsbygdsutveckling och en hållbar utveckling av Gotland, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.

Leader Gutes strategi näst bäst i landet

Jordbruksverket är huvudman för tilldelningen till de 40 olika Leader-föreningarna i Sverige. Leader Gute fick höga poäng - näst högst av alla föreningarna - för sin nya strategi av Jordbruksverkets urvalskommitté. Detta påverkade tilldelningen positivt. 
 
- Vår tilldelning för 2023-27 blir lägre per år jämfört med innevarande period. Men med de utgångspunkter som gäller tycker jag ändå vi får vara nöjda. Att vi får höga poäng för vår strategi räddar oss från en lägre summa, säger Leader Gutes ordförande Roger Lundberg, RF-SISU Gotland.
 
I arbetet med Leader Gutes nya strategi har det varit en bred representation från såväl Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland som från närings- och föreningslivet. 

Stöd till över 100 projektägare hittills

Hittills har Leader Gute givit stöd till projekt med över 100 olika projektägare. Stöden har också en stor spridning vad gäller projektens storlek och inriktning. Det mest omfattande stödet, nästan fem miljoner kronor, har gått till projektet GUTI (Gotlands Ull- och Textilindustri) där företag i samverkan ska utveckla sin verksamhet i en gemensam miljösmart textilfabrik.
 
- Leader Gute har lyckats mycket bra med att stödja idéer med stor bredd och använt pengarna väl – precis som målsättningen var när föreningen startade operativt 2016. Det ska vi vara stolta över och ta med oss i arbetet framåt, säger Roger Lundberg.