Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-06-15 12:46
Idag den 15 juni har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har behandlade 14 ärenden varav ett var återapporteringen kring ett projekt kopplat till skolnärvaro.

Idag återrapporterade utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kring projektet ”Stödinsatser för att främja skolnärvaro” för nämnden. Projektet syftar till att få elever med problematisk skolfrånvaro tillbaka till studier och utbildning genom socialpedagogiska metoder.

För närvarande är det Högbyskolan och Klinteskolan som som får närvarocoachning av personal från den öppna ungdomsverksamheten i Region Gotland.

En av de framgångsfaktorer som rapporten tar upp är det relationsskapande arbetet som görs med både elev och vårdnadshavare. En rekommendation som rapporten ger är att ungdomsavdelningens närvarocoacher inte ska ha blandade arbetsuppgifter, utan kunna fokusera på elever med problematisk skolnärvaro för att kunna lyckas med uppdraget.

Projektet avslutas den 31 december 2022. Om projektupplägget blir framgångsrikt kommer nämnden att ta ställning till om insatserna ska permanentas inom ungdomsavdelningens ordinarie verksamhet. Om en fortsättning blir aktuell behöver insatserna breddas till fler skolor. En utökning av befintlig ram blir då nödvändig. 

Nämnden godkände rapporten. 

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn