Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-06-13 16:14
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har sammanträtt idag den 13 juni och behandlade då bland annat den senaste ekonomiska rapporten och olika återrapporteringar om skolpliktsärenden och kränkande behandling i skolverksamheten.

Nämnden godkände idag den senaste ekonomiska rapporten daterad vid utgången av maj månad. Prognosen för BUN helåret 2021 visar ett negativt resultat på 21,5 miljoner kronor, vilket är en försämrad prognos med 3,1 miljoner kronor i jämförelse med den som lämnades in till delårsrapport 1.

Försämringen kan förklaras av bland annat ökade bränslekostnader för skolskjuts och förändrade barn- och elevvolymer. Grundskolan och särskolan har särskilt svårt att få balans mellan ekonomi och verksamhet.

Förvaltningen ska återkomma med ytterligare åtgärder

BUN behandlade även den åtgärdsplan och konsekvensbeskrivningar som nämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram i samband med delårsrapport 1, utifrån kravet på att uppnå ett bättre resultat.

Styrande alliansen yrkade på att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder till delårsrapport 2 motsvarande 6,5 miljoner kronor för att balansera underskottet. Yrkandet vann gillande efter en votering 7 mot 6.

Minoriteten (S, V, MP och Fi) yrkade på att nämnden ska begära tilläggsanslag på 8,9 miljoner kronor, men fick inte gehör för detta.

BUN beslutade om statsbidrag till förskolan

BUN beslutade idag om fördelningen av det nya statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Det handlar om drygt 8,7 miljoner kronor för anpassningar av barngruppernas storlek i förskolan i överensstämmelse med Skolverkets riktmärke, att kunna bibehålla eller rekrytera personal i förskolan, möjliggöra kompetensutvecklingsinsatser för personal. Dagens beslut innebär att statsbidraget kommer att gå till insatser både inom den kommunala som fristående förskolan utifrån socioekonomisk viktning.

Antalet inanmälda kränkningar är på samma nivå som fjol

BUN godkände idag årets första halvårsrapport 2022:1 kring kränkande behandling som omfattar 165 anmälningar inkomna från och med 1 december 2021 till och med 2 juni 2022. Det är en liten minskning i jämförelse med föregående år samma tidsperiod 2021 då 181 anmälningar om kränkande behandling anmäldes till huvudman.

Två anmälningar om kränkande behandling är kopplade till förskolan och resterande anmälningar avser förskoleklass, fritidshem och grundskolans område. Anmälningarna är av skiftande karaktär där barn/elever uppges blivit utsatta för glåpord och psykiskt kränkande behandling, kränkningar via sociala medier eller fysiska kränkningar såsom knuffar eller slag. Det förekommer även diskriminering. 

Det pågår ett löpande och aktivt arbete ute i verksamheterna både med att förebygga och motverka kränkande behandling. Samtliga enheter har upprättat planer mot kränkande behandling. Skolledning, personal och barn- och elevhälsa agerar omgående när kränkande behandling uppdagas enligt de rutiner som finns.

Nämnden fick återrapportering kring ärenden hos Barn- och elevombudet  

BUN tog idag del av återrapporteringen kring ärenden som kommit in till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, som bevakar barns och elevers rättigheter och utreder uppgifter om kränkningar i skolan. Tre ärenden har kommit in under pågående tidsperiod. Alla ärenden handlar om kränkande behandling och rör tre olika grundskolor. Två ärenden är avslutade efter yttrande från huvudmannen Region Gotland. Det tredje ärendet ska kompletteras från Region Gotland under innevarande vecka.

Antalet skolpliktsärenden är på samma nivå som under fjolåret

Ledamöterna tog idag del av och godkände även en halvårsrapport om de skolpliktsärenden som hanterats hittills under år 2022. Det totala antalet elever som riskerar att inte fullgöra skolplikten per den 2 juni 2022.

Antalet ligger på samma nivå som föregående år. Inom de fristående grundskolorna är det 14 elever som riskerar att inte fullgöra skolplikten. Föregående år vid samma tid anmäldes 12 elever in till hemkommunen. Detta innebär att det i slutet av läsåret 2021/22 är totalt 64 elever som riskerar att inte fullgöra skolplikten. Föregående år var det totalt 62 elever anmälda till huvudman/hemkommunen.

Största orsaken till elevernas frånvaro är psykosocialt mående och många har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänst och så vidare. Skolornas elevhälsoteam har ett pågående arbete med de berörda eleverna och dess vårdnadshavare.

Nämnden följde upp arbetet med fullföljd utbildning

Ett av dagens ärenden var en tematisk uppföljning av utvecklingsarbetet kring fullföljd utbildning. Under 2021 har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen deltagit i SKR:s utbildning kring fullföljd utbildning. Syftet är att öka antalet elever som fullföljer grundskola, och senare gymnasiet med fullgoda betyg. Deltar gör Klinteskolan, Högbyskolan, Wisbygymnasiet (genom individuella programmet) samt avdelningen för arbetsliv- och etablering, som bland annat ansvarar för kommunala aktivitetsansvaret – att följa upp vad ungdomar i åldern 16-20 år som inte går på gymnasiet har för sysselsättning och att erbjuda lämpliga insatser.

På plats hos nämnden fanns Klinteskolans respektive Högbyskolans rektor samt speciallärare som gav en lägesrapport kring arbetet. De berättade om erfarenheterna hittills och bland annat om den nya handlingsplanen för fullföljd utbildning som håller på att tas fram.

Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med handlingsplan och riktlinje som definierar problematisk skolfrånvaro.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser