Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-06-09 16:09
Bland annat på mötet: Beslut om stödboende/lågtröskelboende och klart vem driver Sudergården framåt.
I dag, den 9 juni, har socialnämnden sammanträtt. Bland annat har följande beslut fattats och/eller följande har informerats om:
 

Kvalitetsarbete särskilda boenden

På socialnämndens sammanträde i mars gav nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en redogörelse för hur det systematiska kvalitetsarbetet kan förbättras inom särskilda boenden.
 
I redogörelsen som presenterades på dagens möte lyftes en rad åtgärder.
 
Det handlar bland annat om att sätta fokus på och utbilda om lex Sarah. Det handlar också om att förändra och förbättra kvalitetsuppföljningar. Dessa ska kunna göras i olika format, både i mindre format och mer omfattande.
 
Socialnämnden godkände informationen.
 
 

Tilldelningsbeslut driftentreprenad Sudergården

Efter en upphandling står det klart att det blir vård- och omsorgsföretaget Attendo Sverige AB som kommer att driva det särskilda boendet Sudergården i Burgsvik från och med 1 september 2023 och fyra år framåt med möjlighet till förlängning. Det beslutade socialnämnden på mötet.
 
Driften av Sudergården blir därmed kvar hos samma företag som drivit boendet under nuvarande avtalsperiod.
 
– Attendo har drivit Sudergården på ett bra sätt med bland annat lokalt inköp av matvaror. Vi ser fram emot fortsatt samarbete, säger ordförande i socialnämnden, Rolf Öström (M).
 
Efter en avtalsspärr, då andra anbudsgivare har rätt att överklaga beslutet, kan avtal tecknas med Attendo Sverige AB den 21 juni.
 
Vänsterpartiet förde till protokollet att partiet tidigare föreslagit att en ny upphandling inte skulle göras och att Sudergården ska drivas i egenregi.
 
 

Plan för upphandling av personlig assistans

Den personliga assistans som anvisas av Region Gotland ligger i sin helhet utlagd på entreprenad. Nuvarande avtal med Omsorgshuset i Stockholm AB, i dagsläget omfattande 16 brukare, löper ut den 31 januari 2024.
 
Socialnämnden beslutade att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en ny upphandling av drift av personlig assistans.
 
– Socialförvaltningen bedömer att entreprenaden av personlig assistans fungerar väl och är kostnadseffektiv. Jag är av samma åsikt, säger Rolf Öström.
 
Håkan Ericsson (S) yrkade på att förvaltningen tydligare ska redovisa för- och nackdelar med entreprenad kontra egenregi. Först därefter ska beslut tas. Miljöpartiets Mie Nilsson yrkade bifall till Ericssons yrkande. Vänsterpartiet yrkade på att regionen ska ta tillbaka personlig assistans i egen regi. Bådas yrkanden röstades ner.
 
Den som är berättigad till personlig assistans har stor valmöjlighet när det gäller att välja vem som utför assistansen. Detta ärende rör alltså den personliga assistans som erbjuds av Region Gotland.
 
 

Beslut om stödboende

Förvaltningen har, efter en motion från Socialdemokraterna, gjort en utredning som visar att det finns behov av ett
lågtröskelboende/akutboende i form av ett stödboende. Detta som komplement till Birkagården och beroendeenhetens boende. Behovet är 10 platser för personer som har ett pågående skadligt bruk
eller beroende och saknar bostad.
 
Socialnämnden beslutade att socialförvaltningen får i uppdrag att inrätta ett stödboende. Detta beräknas kosta 8 165 000 kr per år. Socialnämnden ser först över möjlighet till finansiering inom befintlig ram.
Om medel inte finns inom befintlig ram kommer socialnämnden att äska medel från budgetberedningen i maj 2023.
 
 

Möjligheter att skapa ytterligare platser för bostad med särskild service

Det saknas platser i LSS-boenden på Gotland. Just nu står 14 personer i kö till både serviceboende och bostad med särskild service. Detta gör att
förvaltningen tvingas göra fler externa placeringar men också att brukare bor hemma hos anhöriga längre än planerat.
 
Bygglovet angående planerat LSS-boende på Terra Nova är överklagat. Det finns planer för bygge av ytterligare ett boende men först 2026.
 
Socialförvaltningen har föreslagit att i nuvarande läge planera för en utbyggnad av två lägenheter i befintlig gruppbostad på Terra Nova. Socialnämnden beslutade att anta förvaltningens förslag.
 
– Förvaltningen har gjort ett bra jobb och nu har vi en hygglig plan framåt även om vi skulle vilja att det gick fortare eftersom vi har ett akut behov, säger Rolf Öström.
 
 

Pengar till personalaktiviteter

Socialnämnden beslutade om pengar till personalaktivitet under våren eller hösten.
Alla enheter får 300 kronor per medarbetare.
 
– På detta sätt vill vi visa uppskattning och ge vårt innerliga tack. Vi är tacksamma och stolta över hur bra alla medarbetare har bidragit under pandemin, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström.