Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anmäler missförhållande enligt lex Sarah

Publicerad 2022-06-02 13:15
Socialförvaltningen anmäler två ärenden enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Den första händelsen är beskriven i tre rapporter om missförhållanden och risk för missförhållanden inom LSS. Problemet ska ha pågått under minst ett års tid. Enligt flera brukare har en anställd varit aggressiv och arg. Brukarna har upplevt rädsla och otrygghet. Inte förrän den anställde slutade på arbetsplatsen gjordes en anmälan om avvikelser. 
 
– Det är allvarligt att brukare har känt sig otrygga och att det har tagit så lång tid innan personal har anmält det hela. Det här är ett missförhållande som vi nu anmäler till IVO, säger socialförvaltningens kvalitetschef Öystein Berge.
 
Verksamheten ska vidta åtgärder för att undvika att liknande händelser inträffar framåt. Det handlar bland annat om mer utbildning för personalen i bemötande och i att rapportera avvikelser.
 
 

Ekonomiska missförhållanden

Den andra anmälan till IVO rör även den en verksamhet enligt LSS.
Brukares bankkort har hanterats på ett sådant sätt att det inte går att säga om det saknas pengar eller inte. Oaktsamhet när det gäller brukares bankkort och konstanter har skett vid fler tillfällen inom avdelningen.
 
Anmälan till IVO rubriceras som allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande.
 
Nu ska riktlinjer och rutiner kring privata medel ses över och förtydligas. Även kontinuerliga stickprov kommer att göras.