Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur går det med Visbys nya stadsdel Visborg?

Publicerad 2022-05-18 14:28
2016 togs beslutet att Visby ska växa söderut med bostäder och verksamheter på Visborgsområdet. Den uppmärksamme har sett att arbetet med en cykel- och gångväg har påbörjats men förutom det – hur går det egentligen med utvecklingen av den nya stadsdelen Visborg?

Att utveckla en ny stadsdel är ett omfattande projekt där det uppkommer nya behov och lösningar under processens gång. Sedan projektet startades har mycket hänt i form av skärpta lagar och förordningar, nya politiska beslut och omvärldspåverkan som exempelvis klimatförändringar och pandemin som påverkat. Stadsdelen har också ett stort fokus på lösningar som ska vara hållbara, både ur ekologisk och social synvinkel.

Nya lagkrav och klimatförändringar gör att vi måste tänka om och tänka nytt

Klimatförändringarna har blivit fler och värre de senaste åren. Vi behöver därför höja vår beredskap för exempelvis både torka och skyfall. Det har lett till att lagstiftningen som rör både grundvatten och skyfallshantering har stärkts och ställer högre krav när det ska byggas nytt än vad det gjorde för sex år sedan.

De delar av Visborg som planeras att bebyggas först ligger runt områdets lägsta punkt. I den skyfallsutredning som gjorts har det visat sig kunna bli problematiskt för de boende i området om det faller stora massor regn på kort tid.

- Det här gör att vi behöver tänka om och tänka nytt för att säkerställa hur vi bygger bäst utan att riskera att påverka vårt värdefulla grundvatten eller få översvämmade byggnader, säger Patric Ramberg, teknisk direktör på Region Gotland.

Innovativa avloppslösningar - viktiga men utmanande 

Att vattnet är något vi värnar högt på ön vet de flesta. Tekniska nämnden fattade under 2019 beslut om att de avloppssystem som ska användas i den nya stadsdelen ska källsortera avloppsvattnet. Detta leder till en rejält minskad vattenförbrukning men är också en ny teknik vilket kräver nya metoder och mer resurser både i form av ekonomi men även kompetenser inom flera områden.

- Behovet av nya tekniska lösningar leder även till högre kostnader för projektet.  Att det på lång sikt ändå är värt en högre investering står vi fast vid, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius.

En ny stadsdel är fortfarande målet

Allt ovan betyder att kostnadskalkylen för Visborgsområdet har blivit dyrare än vad som beräknades vid starten 2016. Det har även påverkat den markanvisningstävling som skulle ha genomförts i februari i år men som fick skjutas på. En sådan görs för att avgöra vem som ska få rätten att bygga på regionens mark på området.

- Att det ska bli en ny stadsdel är fortfarande planen. Men vi måste se hur vi ska anpassa oss efter de nya förutsättningarna. Det hindrar dock inte att vi börjat förbereda för en ny gång- och cykelväg på området. Den kommer att underlätta för de cirka 1300 personer som redan tar sig till och från Visborgsområdet idag för att arbeta. Vi hoppas också kunna genomföra den planerade markanvisningstävlingen senare i år, säger Patric Ramberg.

Har du frågor om den nya stadsdelen Visborg?

Kontakta tillförordnad projektledare Johan Åberg, johan.aberg@gotland.se .