Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Dokument för strategin Vårt Gotland 2040 och genomförandeprogram för social välfärd.

Kom på workshop den 1 juni: Gemensam kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland

Publicerad 2022-05-13 08:53
Gotland ska vara ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla. Din organisation kan vara en del av svaret för hur vi når dit. Välkommen till gemensam workshop och kraftsamling för Gotlands utveckling!

Du som representant för din organisation kommer få diskutera med andra verksamheter om vad vi kan göra tillsammans för att skapa ett socialt hållbart Gotland.

Workshopen är en del i arbetet med att ta fram ett genomförandeprogram för social välfärd 2023–2027. Arbetet utgår ifrån den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.

Tid och plats

  • Onsdag den 1 juni 2022, klockan 14.00–16.45
  • Rådhuset, Visborgsallén 19, lokal Ljusgården
  • Lokalen ligger på bottenplan i anslutning till anpassade toaletter

Anmälan 

Anmäl din organisation senast den 27 maj, via e-post till elin.loof@gotland.se. Ange namn, organisation och eventuella matallergier.

För vem?

Alla organisationer och myndigheter som vill samverka och kraftsamla för ett socialt hållbart Gotland, samt verksamheter inom Region Gotland med beröringspunkter inom social välfärd/hållbarhet.

Syfte med workshopen

Diskutera framtagna mål och insatsområden till  genomförandeprogrammet för social välfärd 2023-2027.

Vad kan jag göra innan workshopen? 

Läsa föreslagna mål och insatsområden (skickas ut innan workshopen) samt diskutera materialet inom din verksamhet eller organisation.

Hur ser tidsplaneringen ut för framtagandet av programmet? 

Ett första utkast till programmet planeras att vara färdigt i slutet av sommaren. Under hösten kommer det finnas möjlighet att arbeta vidare med revidering av utkastet. Underlaget till regionstyrelsen planeras att vara färdigt till höst/vinter 2022 för vidare beslut i regionfullmäktige runt årsskiftet 2022/2023.

Kontakt för frågor och funderingar

Elin Lööf, processledare/folkhälsostrateg
E-post: elin.loof@gotland.se
Telefon: 0498-26 90 10