Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Blerina Rabushaj, projektledare för projekt Föräldraskap och Ann-Christine Karlsson, samordnare

Alla har rätt till ett föräldrastöd

Publicerad 2022-04-20 14:42
I Sverige är det vanligt att föräldrar deltar i föräldrastödjande insatser under barnens hela uppväxt. Genom projektet ”Föräldraskap” erbjuds nu även nyanlända och utrikesfödda som inte är uppväxta i Sverige att delta i en föräldrakurs på sitt eget språk: ”Förälder i nytt land”.

Åtta vårdnadshavare har deltagit i den första kursen som getts i Hemse och som snart avslutas. Kurskonceptet har sitt ursprung hos Göteborgs stad.

Sawsan Hussein S Jaber_Latifa Rachidi_föräldrastödjare

Under cirka sju gruppträffar på 2,5 timme har deltagarna fått möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med varandra om hur det är att vara förälder i Sverige och även tagit del av kunskap om bland annat barn och ungdomars behov och utveckling. Syftet med kursen är att stärka föräldraförmågan och relationen barn-förälder samt få reda på vart man kan vända sig om man behöver extra stöd i sitt föräldraskap.

Träffarna leds av utbildade föräldrastödjare som talar deltagarnas modersmål. Under kursen kan man också få möjlighet att träffa personal från barnavårdscentralen (BVC), ungdomsmottagningen, skolan och socialtjänsten. Just nu erbjuder Region Gotland kursen på arabiska, men planerar för fler språkgrupper.

- En sådan här kurs handlar inte om att ge pekpinnar kring föräldraskapet utan är ett erbjudande till just den här målgruppen som vi också vill nå med ett föräldrastöd. Kursen öppnar upp möjligheter att kunna diskutera med andra föräldrar om sitt föräldraskap i relation till sina barn och det nya samhället som man bor i, säger Blerina Rabushaj som är projektledare för ”Föräldraskap”.

-  Min uppfattning är att föräldrarna uppskattar idén om kursen. I den här första gruppen har föräldrarna visat stort intresse och engagemang för det som diskuterats, säger Latifa Rachidy som är utbildad föräldrastödjare.

- Jag skulle gärna velat att kursen var längre, säger Abdul Qadir, som är en av de föräldrar som deltagit i Hemse.

På frågan vad som han upplever vara de största skillnaderna i synen på barn i sitt nya land och sitt hemland Syrien svara han:

- Hur man bemöter och uppfostrar barn. Det är också stora skillnader i hur man tänker om barns rättigheter.

Amina Abdo och Abdul Qadir, som deltar i kursen Förälder i nytt land

Projektet ”Föräldraskap” finansieras av Länsstyrelsen Gotland under åren 2021–2023 (ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med bland annat familjekontakter enligt 37a § förordning 2010:1122) och genomförs i samverkan mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och regionsstyrelseförvaltningen. Den 26 april startar ytterligare en föräldragrupp inom ramen för projektet och då i Visby. Tanken är att kursen ska bli en del av det reguljära föräldrastöd som Region Gotland erbjuder.

Läs mer på: gotland.se/foralderinyttland

Amina Sharbajy_Sahar Moussa_Hoda Khairelden_förälder i nytt land