Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

DigiLi – Digitala lärmiljöer

Region Gotland är en av åtta skolhuvudmän som medverkar i och tillsammans finansierar FoU-programmet DigiLi – Digitala lärmiljöer. Det är ett treårigt forskningsprogram som handlar om fjärr- och distansundervisning.

Under programtiden har forskare, skolor och skolhuvudmän tillsammans undersökt och jobbat med att utveckla undervisningen och lärarrollen i digitala miljöer för att kunna stötta elevernas kunskapsutveckling. Nu avslutas forskningsprogrammet.

Ifous FoU-programmet DigiLi inleddes i våren 2019. Region Gotland har deltagit i DigiLi med tre utvecklingsgrupper – vuxenutbildningen, modersmålsenheten samt grundskolan i Fårösund.

Här kan du läsa slutrapporten: 202203-ifous-2022-2-h.pdf

Fakta om FoU-programmet DigiLi

Syftet har varit att:

  • vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik samt utveckla lärarrollen
  • stärka skolhuvudmäns förmåga att erbjuda fjärr- och distansundervisning av god kvalitet och bidrar i förlängningen till en mer likvärdig utbildning
  • i samverkan mellan skolans professioner och forskare öka kunskapen kring undervisning i digitala miljöer

Inom ramen för FoU-programmet  har lärare och skolledare på olika nivåer hos åtta olika skolhuvudmän tillsammans med Ifous och forskare från Åbo Akademi, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan arbetat med att utveckla fjärr- och distansundervisningen i sina respektive verksamheter. 

Syftet har varit att stärka lärares och ledningspersoners förmåga att planera, organisera och genomföra undervisning med hjälp av digital teknik utifrån kunskap om när och hur detta bäst låter sig göras.