Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-04-19 16:16
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har sammanträtt idag den 19 april och behandla då bland annat delårsrapport 1 som prognosticerar ett årsresultat på minus 18,4 miljoner kronor för nämnden.

BUN behandlade delårsrapport 1 – som handlar om det ekonomiska resultatet under det första kvartalet samt personalstatistik. Prognosen för helåret 2022 visar ett underskott på 18,4 miljoner kronor. Förskolan, grundskolan, särskolan, resursfördelningen och utbildningsdirektör gör ett negativt resultat. Övriga avdelningar uppvisar ett positivt resultat.

Något fler medarbetare

Delårsrapport 1 visar även att antalet anställda inom hela BUN:s ansvarsområde från mars 2021 till mars 2022 har ökat med 23 personer - från 1 800 till 1 823 medarbetare. Antalet tillsvidareanställda har ökat, medan antalet tidsbegränsat anställda har minskat. Den största ökningen har skett inom förskolan. En del av förklaringen är att man i ökad omfattning börjat använda sig av så kallade fasta vikarier och på så sätt skapat kontinuitet i bemanningen.

Sjuktalen har ökat

Den höga personalfrånvaron på grund av den ökade smittspridningen i samband med pandemin under början av året, har haft stor påverkan i framför allt för- och grundskolan. Genomsnittligt hade verksamheterna tillsammans timvikarier motsvarande 73,3 årsarbetare per dag under januari till mars, ändå kunde ett antal vakanser inte täckas.

Den totala sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde ökade med 5,22 procentenheter i februari 2022 i förhållande till februari 2021. Den största sjukfrånvaron hade förskolans verksamheter med ett sjuktal på 13,67 procent.

Nämnden begär tilläggsanslag och åtgärdsplan ska tas fram för ett förbättrat resultat

BUN beslutade att godkänna rapporten och att begära om tilläggsanslag på 8,1 miljoner av regionfullmäktige för verksamhetsåret 2022 till följd av avvikelsen mellan budgeterat och verkligt elevflöde motsvarande 177 barn. S, V, MP och Fi yrkade på att nämnden skulle begära tilläggsanslag på ytterligare 8,9 miljoner, vilket motsvarar den prognostiserade negativa avvikelsen för den köpta huvudverksamheten. Yrkandet avslogs efter votering.

Nämnden gav med anledning av det prognosticerade underskottet utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att till månadsuppföljningen i april återkomma med åtgärdsplan för ett förbättrat resultat med beskrivningar av de konsekvenser som åtgärderna kan komma att ge för verksamheterna.

Ändrad stadieindelning för Solbergaskolan och Tjelvarskolan

Idag beslutade nämnden att ändra stadieindelningen för Solbergaskolan och Tjelvarskolan i Visby utifrån ett förslag från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Bakgrunden är att Tjelvarskolan, som är en F-4-skola, ska ges ökade förutsättningar att bli en mer ekonomiskt bärkraftig skola med en hållbar organisation genom att bli en F-6-skola. Därför förordar förvaltningen att Solbergaskolan samtidigt ska bli en 7-9-skola istället för att som idag vara en skola för år 5-9.

BUN beslutade i enlighet med förslaget. Förändringen görs succesivt och ska vara fullt genomförd till höstterminen 2024.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser