Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2022-04-19 12:58
Idag den 19 april har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat delårsrapport 1 för år 2022, som prognosticerar ett överskott.

Prognosen för helåret 2022 visar på ett resultat på 6,3 miljoner kronor. Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom då posten tilläggsbelopp - särskilda stödinsatser för elever i gymnasieskolan, som visar ett negativt resultat. Gymnasieskolan befarar att driftskostnaderna kommer att öka med anledning av prisförändringarna för byggrelaterat material samt drivmedel till följd av världsläget.

Förutom ekonomi så avhandlar delårsrapport också personalområdet. Rapporten visar att antalet anställda inom hela GVN:s ansvarsområde har minskat något sedan samma period föregående år. Den största ökningen har skett inom Vuxenutbildningen med åtta medarbetare - en konsekvens av ökad efterfrågan på utbildning.

Den totala sjukfrånvaron inom gymnasie- och vuxenutbildningens ansvarsområde har ökat med fem procentenheter. Den höga coronarelaterade frånvaron till följd av ökad smittspridning under början av året har gett effekter i form av upplevd försämrad arbetsmiljö och ökad arbetsbelastning för både medarbetare och skolledare i flera verksamheter.

Kunskapsläget om Barnkonventionen är gott

Idag redovisade utbildnings- och arbetslivsförvaltningen hur verksamheterna arbetar med Bankonventionen och hedersförtryck – ett uppdrag man fått att återkomma med nämnden. Medvetenheten och kunskapen om Barnkonventionen ses som hög och den är en viktig del i värdegrundsarbetet ute i verksamheterna.

Att öka kunskapen och medvetenheten om hedersförtryck ses sammanfattningsvis som både en utmaning och ett utvecklingsområde. Kompetensutvecklande insatser pågår. Det ges utbildningar och föreläsningar – delvis som en del av det kollegiala lärandet.

Nämnden fick tematisk uppföljning kring gymnasiet

Nämnden tog även del av en tematisk uppföljning av Wisbygymnasiets verksamhet. Närmare bestämt då Teknikcollege Gotland – som omfattar teknikcollegecertifierade teknikprogrammet samt el- och energiprogrammet, men även introduktionsprogrammen (IM) för elever som saknar behörighet till gymnasiet.

Biträdande rektor, som ansvarar för verksamheterna, beskrev tillsammans med processledare för teknikcollegedelen och förstelärare som är kopplade till utvecklingen av introduktionsprogrammen läget för utbildningarna. Bland annat planen för introduktionsprogrammen och samarbetet mellan kommunala aktivitetsansvaret[1] (KAA) inom ramen för arbetet med en fullföljd utbildning. Det kom också fram att i år är det första teknikcollegecertifierade elevkullen som tar studenten.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för Region Gotlands vuxenutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå, folkhögskola, arbetsmarknadsinsatser, uppföljningen av ungdomar upp till upp till 20 år som saknar fullständiga gymnasiebetyg, den öppna ungdomsverksamheten för ungdomar (13-19 år), studie- och yrkesvägledning samt mottagandet och etableringen av nyanlända invandrare och kvotflyktingar.[1] Som ska följa upp och erbjuda insatser för ungdomar i åldern 16-20 år som inte går på gymnasiet och saknar sysselsättning.