Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bergvärme (Energibrunn)

Att tänka på inför din ansökan 

 
Gör ett platsbesök  
Det är alltid du som sökande som har yttersta ansvaret för att de uppgifter du lämnar är korrekta. För att få reda på var omgivande avlopp, brunnar samt övrigt av värde finns måste man oftast åka ut på plats. Detta behövs även för att verifiera uppgifterna som du fått av någon annan. Om du inte har möjlighet hör gärna med din brunnsentreprenör om de kan göra det åt dig. Fråga också dina grannar.   
 
En hel del brunnar och energibrunnar finns i SGU´s brunnsarkiv, men ofta är placeringen inte helt rätt och tyvärr finns långt ifrån alla brunnar med där, särskilt äldre.   
 
För omkringliggande avlopp kan det finnas uppgifter hos enheten för miljö- och hälsoskydd om placering enligt tillstånd, men även där kan det hända att placeringen ändrats något i verkligheten. Situationsplaner, oftast för äldre avloppstillstånd, kan också vara otydliga och svåra att tolka.   
 
Handlingar  
Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och innehålla skalmått.  
 
Till ansökan ska bifogas:  
  Situationsplan (tomtkarta, skala ca 1:500-1:1000) över fastigheten där följande är markerat:  
 
  •  Den nya energibrunnens läge  
  •  Avstånd från energibrunnen till egen fastighetsgräns (riktvärde minst 10 meter).  
  •  Avstånd och riktning till alla vattenbrunnar (även oanvända) inom 100 meter från den nya brunnen (riktvärde minst 50 m). Ange om brunnarna är borrade eller grävda.  
  •  Avstånd till alla energibrunnar inom 100 meter (även oanvända) från den nya energibrunnen (riktvärde minst 20 m).  
  •  Avstånd och riktning till alla avloppsanläggningar inom 100 meter från den nya energibrunnen, uppge även om avloppsanläggning ligger högre eller lägre i terrängen jämfört med brunnen (riktvärde minst 50 m). 
  • Befintliga och planerade byggnader. För energibrunn beaktas säkerhetsavstånd till byggnader för att undvika påverkan på huskonstruktion/husfasad vid anläggning eller underhåll (riktvärde minst 4 m).  
Vid frågor eller funderingar hör av dig till:  
 
Team vatten, enhet miljö och hälsoskydd   
Telefon: 0498-26 90  00
 
Lycka till med ditt ärende!  
 
Avgift 
Du som står för ansökan/anmälan blir också betalningsansvarig. Ärendet kommer att debiteras med timavgift enligt gällande taxa.  
 
Rapportera till SGU  
Nya brunnar ska rapporteras in till Sveriges Geologiska Undersökning, SGU´s brunnsarkiv, vilket din brunnsentreprenör normalt gör när brunnen är klar.