Kontakt

Integrationshandläggare 
Latifa Rachidy
Ansvarar för inskrivning i förskola
Telefon: 0498-20 36 35
E-post: latifa.rachidy@gotland.se

Adress: Mästergatan 5E, 62182  Visby

Biträdande enhetschef, Lotsen - central mottagning av elever med annat modersmål än svenska vid modersmålsenheten
Anna Herlöfsson
Ansvarar för inskrivning i förskoleklass, grundskola, fritidshem samt gymnasieskola
Telefon: 0498-20 36 28
E-post: anna.herlofsson@gotland.se

Adress: Mästergatan 5E, 62182  Visby

Enhetschef modersmålsenheten
Madelene Johansson
Telefon: 0498-26 33 85
E-post: madelene.johansson@gotland.se

 

 

 

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här går mottagandet till av asylsökande och personer med uppehållstillstånd

Migrationsverket, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

För personer som söker skydd i Sverige (asylsökande) ansvarar Migrationsverket för att ordna boendet. Men det finns också möjlighet att själv ordna bostad (eget boende - EBO) i väntan på besked om uppehållstillstånd. Asylsökande personer som saknar inkomst kan ansöka om ersättning från Migrationsverket. 

Kontaktytorna med Region Gotland under asylprocessen är oftast få. Främst sker kontakterna via skolan då asylsökande barn har rätt att gå i skola på samma villkor som andra barn samt via Medborgarplatsen där alla som är nyanlända och har svenska som andraspråk är välkomna med praktiska frågor om hur det fungerar i det nya samhället.

Mer om Medborgarplatsen

Kommunmottagandet - det här innebär det

Region Gotland ansvarar för att ta emot kvotflyktingar och nyanlända personer med uppehållstillstånd och att ordna boende till dessa utifrån anvisning från Migrationsverket. Hur många som kommunen ska ta emot sätts årligen genom så kallade kommuntal/länstal. Hur många nyanlända som en kommun ska ta emot för bosättning enligt bosättningslagen beror på:

  • storlek på kommunen
  • hur arbetsmarknaden ser ut
  • hur många nyanlända som kommunen redan har tagit emot, exempelvis personer från EBO, anhöriga som kommit och mottagandet av ensamkommande barn
  • hur många asylsökande som redan befinner sig i kommunen.

Nyanlända med uppehållstillstånd kan också bosätta sig på egen hand och ansvarar då för att ordna eget boende. 

Kommunen ansvarar för barnomsorg, förskola, skola, utbildning i Svenska för Invandrare (SFI), vuxenutbildning och 100 timmar samhällsorientering.

De personer som inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har också rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen.

Region Gotland ansvarar också för att erbjuda hälsoundersökningar för nyanlända.

Vad innebär att vara nyanländ?

Nyanländ är en person som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller av andra skyddsskäl. Det gäller också anhöriga till personer med sådan status.

Inom skolan används också begreppet nyanländ, fast med en annan betydelse som innefattar både asylsökande och barn med uppehållstillstånd samt barn som påbörjat sin skolgång i annat land, men nu ska studera i Sverige.

Massflyktsdirektivet gäller tills vidare

EU har aktiverat det så kallade mass­flykts­direk­tivet i mars 2022, med anledning av situationen i Ukraina. Det innebär bland annat att flyktingar från Ukraina ges ett till­fälligt arbets- och uppe­hålls­tillstånd i EU i minst ett år och med möjlig­het till förläng­ning i ytter­ligare två år.

För att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv behöver personerna i fråga registrera sig hos Migrationsverket.

Läs mer om hur ansökan via e-tjänsten går till på Migrationsverkets webbplats.