Kontakt

Elisabeth Wanneby, biträdande rektor för Högbyskolan
Tfn: 0704 - 47 75 81
E-post: elisabeth.wanneby@gotland.se

Jessica Nilsson, rektor för Klinteskolan
Tfn 0498-20 48 83
E-post: jessica.nilsson@gotland.se

Luis Barnes,biträdande rektor, Wisbygymnasiet
​Tfn: 073-765 83 93
E-post: luis.barnes@gotland.se

Tom Vigström, enhetschef på avdelningen för arbetsliv och etablering
Telefon: 0498-26 33 73
E-post: tom.vigstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fullföljd utbildning

Just nu pågår ett utvecklingsarbete kring fullföljd utbildning.

Att ha avbrutit eller aldrig påbörjat en gymnasieutbildning är den faktor som tydligast påverkar risken att återfinnas i gruppen unga som vare sig arbetar eller studerar. Denna grupp unga riskerar att hamna i ett utanförskap och att inte kunna försörja sig själva. Därför är arbetet med insatser för skolnärvaro både i grundskola och gymnasium viktig. 

Under 2021 har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen deltagit i SKR:s utbildning kring fullföljd utbildning tillsammans med två andra kommuner. Syftet är att öka antalet elever som fullföljer grundskola och senare gymnasiet med fullgoda betyg. Utbildningen är evidensbaserad och förvaltningen ser fram emot att följa vilka resultat som kan komma av detta.

Deltar gör grundskolan, Wisbygymnasiet (genom individuella programmet) samt avdelningen för arbetsliv- och etablering (som ansvarar för kommunala aktivitetsansvaret och studie- och yrkesvägledning).

En ny handlingsplan håller på att tas fram som en del av utvecklingsarbetet för att öka skolnärvaro. Fokus ligger på det som främjar närvaro och förebygger frånvaro samt systematisk uppföljning av elevfrånvaro på varje skola.

SKR:s sida om fullföljd utbildning

Ungdomar som varken studerar eller arbetar

Illustration som visar tre nivåer av förebyggande arbete

Illustrationen ovan visar tre nivåer av förebyggande arbete och insatser.