Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och onsdag klockan 09.30 - 11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Du som är förälder och förmyndare

Personer som inte fyllt 18 år är, enligt svensk lag, omyndiga. Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och förmyndare.

Vanligtvis är det föräldrarna som både är vårdnadshavare och förmyndare för sina underåriga barn, men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare eller förmyndare.

En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett.

En förmyndares uppdrag är att förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.

Nedan finns också information om godmanskap för ensamkommande barn.

Att förvalta ett barns tillgångar

Som huvudregel gäller att föräldrar fritt bestämmer hur barnets tillgångar ska användas och placeras till barnets bästa. Endast när de är fråga om fast egendom/bostadsrätt, skuldsättning eller rörelse krävs samtycke från överförmyndarnämnden. Föräldrars fria förvaltning övergår i så kallad kontrollerad förvaltning när barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp. Även under vissa andra förutsättningar kan föräldrars förvaltning bli kontrollerad, se nedan.

Vid fri föräldraförvaltning kan föräldrarna köpa aktier eller andra värdepapper, antikviteter eller konst, placera barnets pengar i en kapitalförsäkring med mera utan överförmyndarnämndens samtycke. Föräldrarna är dock enligt lag skyldiga att placera tillgångarna på ett säkert sätt. Spekulationer med barnets tillgångar kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot barnet.

Kontrollerad förvaltning

Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp blir föräldrarnas förvaltning kontrollerad enligt föräldrabalken 13 kap 2 §. Detta innebär att föräldrarna ska anmäla och redovisa till överförmyndarnämnden hur tillgångarna förvaltas. Kontrollerad förvaltning gäller också om barnet fått pengar genom arv, gåva, testamente eller förmånstagarförordnande och det föreskrivits av givaren, testator eller försäkringstagaren att föräldrarnas förvaltning ska stå under överförmyndarnämndens kontroll. När det gäller samtycke till kapitalplacering gäller i övrigt samma regler som för gode män och förvaltare vid kontrollerad förvaltning.

Om överförmyndarnämnden finner att det av särskild anledning föreligger risk för att barnets tillgångar används på ett felaktigt sätt kan överförmyndaren fatta beslut om skärpande förskrifter enligt föräldrabalken 13 kap. 19 §. Detta innebär att föräldrarna ska redovisa förvaltningen på samma sätt som vid kontrollerad förvaltning.

Generella riktlinjer vid beslut som avser placering av barns tillgångar

 • Tillgångarna ska kunna disponeras fritt på barnets myndighetsdag.
 • Placering i kapitalförsäkring ska inte innehålla förmånstagarförordnande.
 • Vid placering av aktier ska det finnas en god riskspridning och vid placering i fonder ska risknivån beaktas.

 

Överförmyndarspärrade konton

En av de vanligaste anledningarna till att du som förälder kommer i kontakt med överförmyndarnämnden är att ditt barn har fått pengar som utbetalats till överförmyndarspärrat konto. Ett överförmyndarspärrat konto innebär att du som förälder behöver ansöka om överförmyndarens samtycke för att kunna ta ut medel från det spärrade kontot.

Utbetalning till spärrade konton

När ett barn får en utbetalning som överstiger ett prisbasbelopp på grund av arv, försäkring, ersättning enligt brottsskadelagen eller liknande måste pengarna, enligt lag, sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. Överförmyndarnämnden har också möjlighet att besluta om att ett barns konton ska överförmyndarspärras, om särskilda skäl finns.

Att öppna spärrat konto

Du som förälder öppnar själv konto med överförmyndarspärr alternativt spärrar ett redan befintligt konto i barnets namn. Detta gör du genom att meddela banken. Överförmyndarnämnden öppnar inte konton för ett barns räkning.

Om en förälder av någon anledning inte kan ta hand om sitt barns tillgångar kan en medförmyndare utses. I uppdraget som medförmyndare kan då bland annat ingå att se till att ett konto överförmyndarspärras.

Ansökan om uttag från spärrat konto

När du som förälder ansöker om uttag från ett spärrat konto har överförmyndarnämnden ansvar för att se till att barnets medel används till hens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Barnet ska inte betala för det som ryms inom föräldrarnas försörjningsplikt. Vid bedömningen ska barnets ålder, föräldrarnas levnadsvillkor samt övriga individuella förhållanden vägas in.

Överföring mellan två överförmyndarspärrade konton

Observera att enbart överföring av medel från ett konto till ett annat konto genom en transaktion mellan bankerna inte är att jämställa med att ta ut pengar. En ren överföring mellan två överförmyndarspärrade konton genom en transaktion mellan bankerna kan göras utan samtycke av överförmyndaren.

Redovisningsskyldighet

Om barnet har en förmögenhet som överstiger åtta prisbasbelopp eller äger del av fastighet är föräldrarna skyldiga att omedelbart anmäla detta till överförmyndarnämnden. Senast en månad efter att tillgångarna överstiger den summan ska förmyndarna lämna in en förteckning över tillgångarna.

Föräldrarna ska därefter varje år lämna en redovisning över barnets egendom med hjälp av blankett för års- och sluträkning för underåriga. Blanketterna förteckning, årsräkning/sluträkning finner ni här.

Samtycke från överförmyndarnämnden

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarnämndens tillstånd, oavsett storleken på barnets tillgångar, se exempel nedan: 

 • Om barnet ska göra uttag från spärrat bankkonto (inget samtycke krävs när medel förs över från ett spärrat konto till ett annat spärrat konto).
 • Om barnet ska köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt.
 • Om barnet ska ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
 • Om barnet ska låna eller låna ut pengar.
 • Om barnet ska bedriva rörelse.
 • Om barnet är en av flera delägare i ett dödsbo och det blir bodelning och/eller arvskifte.

Vill du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke vänligen kontakta kansliet för vidare information.

Driva eget företag som omyndig

Under vissa förutsättningar får förmyndare, om överförmyndarnämnden samtycker till det, låta underårig, som fyllt sexton år, bedriva näringsverksamhet. 

Samtycke från överförmyndarnämnden

Enligt föräldrabalken 13 kap 13 §  får överförmyndarnämnden lämna samtycke till att förmyndarna låter den underårige bedriva näringsverksamhet, endast om ”Den underåriges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges.” Det innebär att att rörelsen inte får medföra alltför stora ingrepp eller risker för den underåriges ekonomi. En underårig som bedriver näringsverksamhet får enligt föräldrabalken själv ingå rättshandlingar inom ramen för rörelsen. Detta betyder att den underårige, för företagets räkning, kan förvärva egendom, låna pengar, låna ut pengar, pantsätta egendom, med mera. Hen får dock inte köpa eller sälja fast egendom, bostadsrätt, med mera för sitt företags räkning.

Ansökan

För att överförmyndarnämnden ska kunna pröva frågan om samtycke till att förmyndarna låter en underårig bedriva näringsverksamhet krävs en komplett ifylld ansökan underskriven av förmyndarna. Det ska framgå av ansökan att den underårige inte kommer skuldsätta sig inom ramen för verksamheten och det ska även framgå vem som ska ansvara för bokföringen, se ansökningsblankett.

 

Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Om barnets båda föräldrar är avlidna eller anses olämpliga ska tingsrätten utse en särskild förordnad vårdnadshavare.

Det vanligaste är att den som är särskild förordnad vårdnadshavare också är särskild förordnad förmyndare, men man kan dela upp uppdraget på två olika personer. Överförmyndaren har tillsyn över förmynderskapet och beslutar om arvode för den delen av uppdraget. Socialtjänsten har tillsyn över vårdnadsdelen och beslutar om arvode för det.

Om föräldrarna är under 18 år kan de vara vårdnadshavare men en särskild förordnad förmyndare behöver utses för barnet. Denna person är förordnad till dess att en av föräldrarna fyllt 18 år.

Kontakta överförmyndarnämnden för vidare information.

God man för ensamkommande barn

God man skall utses för barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Den gode mannen agerar förmyndare och vårdnadshavare under föräldrarnas frånvaro.

I uppdraget som god man för ensamkommande barn ingår bland annat att ansvara för barnets ekonomi, skolgång och kontakt med boendet. Att vara god man till ensamkommande barn innebär att man blir en viktig vuxen i dessa barns liv.

Barnet bor i regel på särskilt boende eller i familjehem. Den dagliga omsorgen, som att till exempel se till att barnet kommer till skolan på morgonen, ingår således inte i den gode mannens uppgift.

Barnet har en god man innan det får permanent uppehållstillstånd och en av god mans uppgifter är att bistå barnet i processen vid Migrationsverket. Barnen som kommer hit kan vara i behov av tolk och kan ha upplevt traumatiska händelser som gör att de behöver extra mycket stöd i kontakten med olika samhällsinstanser. Till sin hjälp har barnet också ett offentligt biträde, vilken är en advokat eller jurist som utses av Migrationsverket.

Godmanskapet upphör när barnet fyller 18 år eller i de fall barnet får permanent uppehållstillstånd. Ett barn under 18 år med permanent uppehållstillstånd får istället för god man stöd av en särskilt förordnad vårdnadshavare till dess det fyller 18 år.

Läs gärna broschyren God man för ensamkommande barn

Vem kan bli god man?

Det är överförmyndarnämnden i Region Gotland som utser god man för de barn som vistas på Gotland. Överförmyndarnämnden har också tillsyn över de som utses som god man. En god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Framförallt ska den vara engagerad i att hjälpa det ensamkommande barnet. Det är viktigt att den gode mannen har grundläggande kunskaper i det svenska samhället och kan behärska det svenska språket. För att kunna kommunicera med det ensamkommande barnet erbjuds tolkhjälp.

Intresserad av uppdraget?

Om du är intresserad av att bli god man så skicka ett mail med din intresseanmälan till registrator-ofn@gotland.se du kan också ringa till 0498-26 99 20.

Region Gotlands ansvar

Region Gotland har ett ansvar att ta hand om de ensamkommande asylsökande barnen som placeras på ön. Socialförvaltningen är ansvarig och har i sin tur ett nära samarbete med skolan och hälso- och sjukvården, samt med överförmyndarnämnd för att ordna så att det nyanlända barnet får boende, vårdnadshavare och integreras i det gotländska samhället på ett bra sätt.

Mer information om ensamkommande barn och vad som görs inom regionen finns här

Asylverksamhet på Gotland

Flera verksamheter inom både Region Gotland och i det gotländska samhället gör fantastiska insatser för att göra vårt asylmottagande så bra som det går.

Mer information om flyktingmottagandet och vad som görs inom regionen finns här

 

Olika typer av uppdrag för underåriga

Det finns olika sorters uppdrag som kan bli aktuella för ett barn under 18 år. Nedan listas i korthet några av de uppdrag som kan förekomma.

 • God man för ensamkommande barn

Förordnas av överförmyndarnämnden när barn kommer till Sverige utan föräldrar  och söker asyl.

 • Medförmyndare

Förordnas av tingsrätten när en förälder inte kan förvalta sitt barns ekonomi på ett tillfredsställande sätt.

 • Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Förordnas av tingsrätten när ett barn saknar föräldrar eller när föräldrarna anses olämpliga.

 • Tillfälligt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Förordnas av tingsrätten när ett barn saknar föräldrar och det tar lång tid för domstolen att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare.

 • God man vid jäv eller motstridiga intressen (tillfällig god man).

Förordnas av överförmyndarnämnden när barn och föräldrar ska rättshandla med varandra, exempelvis om båda är dödsbodelägare.

 • God man i förmyndares ställe

Förordnas av överförmyndarnämnden när det bara finns en förmyndare och denne inte kan utöva förmyndarskapet på grund av svår sjukdom eller liknande.