Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och onsdag klockan 09.30 - 11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Du som är god man eller förvaltare

Målet med ditt uppdrag som god man eller förvaltare är att skapa en så god livskvalitet som möjligt för en medmänniska.

Som god man eller förvaltare fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan sköta sin ekonomi eller tillvarata sina rättigheter på grund av sjukdom eller liknande förhållanden. Ditt uppdrag omfattar vanligtvis av de tre delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

I början av ditt uppdrag

Ditt uppdrag börjar när du förordnas som god man eller förvaltare av tingsrätten. Överförmyndarnämnden kommer att skicka ut ett välkomstbrev tillsammans med en begäran om förteckning. Förteckningen ska lämnas in inom två månader och redovisa din huvudmans ekonomiska situation din dag du tillträdde. 

Det är viktigt att du som ny god man eller förvaltare snabbt tar kontakt med huvudmannen och eventuellt anhöriga (samt vid behov socialtjänsten, hemtjänsten och personal på särskilt boende). Du bör också snarast underrätta Skatteverket, Försäkringskassan, banker, posten, hyresvärd m.m. om ditt uppdrag. Du kommer att få ett så kallat registerutdrag som du kan skicka in eller visa upp för olika aktörer för att visa att du har rätt att företräda huvudmannen.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns en checklista som är bra att ha med sig  i början av sitt uppdrag.

Läs gärna igenom vår broschyr Välkommen till ditt uppdrag.

 

Information, utbildning och mentorskap

Läs gärna vår informationsbroschyr Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl. Vidare information och stöd samt möjlighet att få kontakt med andra gode män och förvaltare kan du få via Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare och lokalföreningen Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare. I broschyren Rollkoll kan du fördjupa dig om den gode mannens och förvaltarens roll samt hur man ska förhålla sig till andra aktörer som god man eller förvaltare.

Som ny god man har du även möjlighet att få en erfaren god man som mentor under den inledande tiden. Har du frågor om detta vänder du dig till kansliet. 

De tre deluppdragen

Bevaka rätt innebär att ta tillvara huvudmannens rättigheter i samhället, exempelvis genom att: 

 • Ansöka om bostadsbidrag och andra insatser som kontaktperson eller ledsagare (LSS).
 • Företräda huvudmannen vid försäljning/köp av bostad eller uppsägning av hyreskontrakt.
 • Ansöka om skuldsanering eller göra upp om avbetalningsplaner med fordringsägare.
 • Bevaka rätt i dödsbo.
 • Överklaga myndighetsbeslut, till exempel hos tingsrätten eller hyresnämnden.

Förvalta egendom innebär att sköta om huvudmannens ekonomi, exempelvis genom att: 

 • Betala räkningar.
 • Överföra fickpengar.
 • Förvalta kapital, värdehandlingar och fastigheter.
 • Försäkra egendom.

Sörja för person innebär att tillvarata huvudmannens personliga intressen, exempelvis genom att: 

 • Se till att huvudmannen har ett bra boende.
 • Se till huvudmannens behov av daglig sysselsättning, fritidsverksamhet och sociala kontakter.
 • Se till att huvudmannen får en god vård och omsorg.

Vad ingår inte i uppdraget

Du som god man eller förvaltare ska i regel inte utföra praktiska sysslor. Däremot ingår det i uppdraget bevaka rätt att ansöka om dessa insatser. Nedan finns information om vem som istället ska utföra uppgiften. 

 • Hämta ut mediciner (anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent).

 • Städa, vattna blommor, hänga upp gardiner (anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent).

 • Promenera, gå på bio, fika (anhörig, kontaktperson, ledsagare, personlig assistent).

 • Påminna om möten, motivera att söka jobb (anhöriga, kontaktperson, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent).

 • Följa med till läkare (anhöriga, kontaktperson, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent, i vissa fall ledsagare).

 • Handla (anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent).

 • Klä på sig, äta, sköta hygien (anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent).

 • Flytta (anhöriga, flyttfirma).

Överförmyndarspärrat konto

Ett konto som försetts med en överförmyndarspärr innebär att pengar inte får tas ut från kontot av god man eller förvaltare utan överförmyndarnämndens samtycke.

Konto som god man eller förvaltare disponerar fritt

Överförmyndarnämnden på Gotland har beslutat att en god man eller förvaltare bör se till att det finns maximalt 30.000 kr på transaktionskontot, det vill säga det konto som ställföreträdaren har tillgång till och kan disponera utan överförmyndarens tillstånd.

Överförmyndarspärr

Huvudmannens övriga konton ska alltid beläggas med överförmyndarspärr vilket innebär att kontot spärras från alla utom huvudmannen själv. Kontot spärras därmed också för ställföreträdaren. Ett överförmyndarspärrat konto innebär en ökad trygghet för både huvudmannen och ställföreträdaren och det har också flera redovisningsmässiga fördelar

Ansökan om uttag

För att få ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto krävs ett samtycke (beslut) från överförmyndaren. Ställföreträdaren måste alltid ansöka om överförmyndarens samtycke till ett uttag från ett spärrat konto.

Överföring mellan spärrade konton 

Att enbart föra över medel från ett konto till ett annat konto genom en transaktion mellan bankerna är enligt föräldrabalken inte att jämställa med att ta ut pengar. En ren överföring mellan två spärrade konton genom en transaktion mellan bankerna kan göras utan samtycke av överförmyndaren

Ansökan om uttag via blankett

Blanketten Ansökan om uttag av medel med överförmyndarspärr går att fylla i digitalt, men behöver undertecknas i original.

Redovisning och arvode

Du ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden sänder därför varje år ut blanketter gällande årsredovisning och redogörelse. Årsredovisningen ska vara insänd till överförmyndarnämnden före den 1 mars.

En ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget samt ersättning för utgifter som varit påkallade för att fullgöra uppdraget. Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas alltid av överförmyndarnämnden. Om det inte finns särskilda skäl ska arvode och ersättning betalas av huvudmannens medel. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Du kan också lämna in Årsräkning/Sluträkning och Redogörelse via vår e-tjänst. Blanketter för utskrift hittar du här

Du som god man eller förvaltare har rätt att avsäga dig uppdraget. Du måste dock kvarstå som god man eller förvaltare fram till dess att överförmyndarnämnden har hittat en lämplig ersättare. Om du inte längre kan eller vill företräda din huvudman fyller du i blanketten Begäran om entledigande eller går till avsedd e-tjänst.

Godmanskapet/förvaltarskapet upphör

Ditt uppdrag som ställföreträdare upphör automatiskt den dag din huvudman avlider. Uppgiften blir från och med nu att se till att anhöriga övertar administrationen för dödsboet och att avsluta räkenskaper till överförmyndarnämnden. Om räkningar för hyra, skatt, telefon, el och liknande behöver betalas under tiden fram till dess anhöriga påträffas bör du överlämna dödsboets räkningar till banken, som kan göra utbetalningar från konton som tillhör den avlidne. Meddela överförmyndarnämnden att huvudmannen har avlidit och vem som är företrädare för dödsboet. Om det behövs, meddela också anhöriga till huvudmannen. Du ska, så snart det kan ske, lämna över de tillgångar som du förvaltat till företrädare för dödsboet.

Vård av den avlidnes egendom

Som före detta ställföreträdare ska du vårda den avlidnes egendom till dess att egendomen kan överlämnas till dödsbodelägarna. Kan du inte finna någon anhörig ska anmälan göras till överförmyndarnämnden så att det kan förordnas en god man för bortavarande dödsbodelägare.

Sluträkning

Du ska upprätta en sluträkning till och med dödsdagen. Sluträkningen ska inom en månad från dödsdagen lämnas till överförmyndarnämnden. När överförmyndarnämnden har granskat sluträkningen översänder vi den, tillsammans med förteckning och samtliga årsräkningar gällande huvudmannen, till företrädare för dödsboet. 

Räkenskaper och verifikationer

Räkenskaper och verifikationer gällande huvudmannen som finns bevarade hos dig ska hållas tillgängliga för dödsbodelägarnas granskning. Du ska, efter tre år från det att dödsboet tagit emot redovisningshandlingarna från överförmyndarnämnden, lämna över räkenskaper och verifikationer till dödsboet.

Begravning

Om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och eventuellt andra utgifter i samband med dödsfallet, ska du anmäla detta till kommunens dödsbohandläggare. Det är dennes uppgift att lämna en dödsboanmälan till Skatteverket. Saknas anhöriga behöver du inte utföra några åtgärder för att ordna med begravning av den avlidne, även detta ska ordnas av kommunens dödsbohandläggare. Finns det anhöriga men dessa vägrar att befatta sig med dödsboet ska du även i detta fall vända dig till kommunens dödsbohandläggare, som är skyldig att ordna med begravning. Dödsbohandläggaren ska även ta hand om den avlidnes egendom och ta kontakt med dödsbodelägarna.

Allmänna arvsfonden

Saknas anhöriga till den avlidne inträder Allmänna arvsfonden som dödsbodelägare. Redovisningshandlingar som förvarats hos överförmyndarnämnden skickas därför till Allmänna arvsfonden när sluträkningen har granskats. Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet, och som före detta ställföreträdare ska du av den anledningen anmäla dödsfallet dit. Efter en sådan anmälan ska Kammarkollegiet förordna en god man som får företräda arvsfonden vid boutredningen. Den före detta ställföreträdaren har sedan att följa de direktiv som lämnas från Allmänna arvsfonden beträffande överlämnandet av den avlidnes egendom.

Följ länken för vidare information.

Följ länken för vidare information.