Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och onsdag klockan 09.30 - 11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Du som är god man eller förvaltare

Målet med ditt uppdrag som god man eller förvaltare är att skapa en så god livskvalitet som möjligt för en medmänniska.

Som god man eller förvaltare fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan sköta sin ekonomi eller tillvarata sina rättigheter på grund av sjukdom eller liknande förhållanden. Ditt uppdrag omfattar ett eller flera av deluppdragen bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

I början av ditt uppdrag

Ditt uppdrag börjar när du förordnas som god man eller förvaltare av tingsrätten. Överförmyndarnämnden kommer att skicka ut ett välkomstbrev tillsammans med en begäran om förteckning. Förteckningen ska lämnas in inom två månader och redovisa din huvudmans ekonomiska situation din dag du tillträdde. 

Det är viktigt att du som ny god man eller förvaltare snabbt tar kontakt med huvudmannen och eventuellt anhöriga (samt vid behov socialtjänsten, hemtjänsten och personal på särskilt boende). Du bör också snarast underrätta Skatteverket, Försäkringskassan, banker, posten, hyresvärd m.m. om ditt uppdrag. Du kommer att få ett så kallat registerutdrag som du kan skicka in eller visa upp för olika aktörer för att visa att du har rätt att företräda huvudmannen.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns en checklista som är bra att ha med sig  i början av sitt uppdrag.

Läs gärna igenom vår broschyr Välkommen till ditt uppdrag.

 

Information, utbildning och mentorskap

Läs gärna vår informationsbroschyr Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl. Vidare information och stöd samt möjlighet att få kontakt med andra gode män och förvaltare kan du få via Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare och lokalföreningen Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare. I broschyren Rollkoll kan du fördjupa dig om den gode mannens och förvaltarens roll samt hur man ska förhålla sig till andra aktörer som god man eller förvaltare.

Som ny god man har du även möjlighet att få en erfaren god man som mentor under den inledande tiden. Har du frågor om detta vänder du dig till kansliet. 

De tre deluppdragen

Bevaka rätt innebär att ta tillvara huvudmannens rättigheter i samhället, exempelvis genom att: 

 • Ansöka om bostadsbidrag och andra insatser som kontaktperson eller ledsagare (LSS).
 • Företräda huvudmannen vid försäljning/köp av bostad eller uppsägning av hyreskontrakt.
 • Ansöka om skuldsanering eller göra upp om avbetalningsplaner med fordringsägare.
 • Bevaka rätt i dödsbo.
 • Överklaga myndighetsbeslut, till exempel hos tingsrätten eller hyresnämnden.

Förvalta egendom innebär att sköta om huvudmannens ekonomi, exempelvis genom att: 

 • Betala räkningar.
 • Överföra fickpengar.
 • Förvalta kapital, värdehandlingar och fastigheter.
 • Försäkra egendom.

Sörja för person innebär att tillvarata huvudmannens personliga intressen, exempelvis genom att: 

 • Se till att huvudmannen har ett bra boende.
 • Se till huvudmannens behov av daglig sysselsättning, fritidsverksamhet och sociala kontakter.
 • Se till att huvudmannen får en god vård och omsorg.

Vad ingår inte i uppdraget

Du som god man eller förvaltare ska i regel inte utföra praktiska sysslor. Däremot ingår det i uppdraget bevaka rätt att ansöka om dessa insatser. Nedan finns information om vem som istället ska utföra uppgiften. 

 • Hämta ut mediciner (anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent).

 • Städa, vattna blommor, hänga upp gardiner (anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent).

 • Promenera, gå på bio, fika (anhörig, kontaktperson, ledsagare, personlig assistent).

 • Påminna om möten, motivera att söka jobb (anhöriga, kontaktperson, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent).

 • Följa med till läkare (anhöriga, kontaktperson, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent, i vissa fall ledsagare).

 • Handla (anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent).

 • Klä på sig, äta, sköta hygien (anhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent).

 • Flytta (anhöriga, flyttfirma).

Överförmyndarspärrat konto

Ett konto som försetts med en överförmyndarspärr innebär att pengar inte får tas ut från kontot av god man eller förvaltare utan överförmyndarnämndens samtycke.

Konto som god man eller förvaltare disponerar fritt

Överförmyndarnämnden på Gotland har beslutat att en god man eller förvaltare bör se till att det finns maximalt 30.000 kr på transaktionskontot, det vill säga det konto som ställföreträdaren har tillgång till och kan disponera utan överförmyndarens tillstånd.

Överförmyndarspärr

Huvudmannens övriga konton ska alltid beläggas med överförmyndarspärr vilket innebär att kontot spärras från alla utom huvudmannen själv. Kontot spärras därmed också för ställföreträdaren. Ett överförmyndarspärrat konto innebär en ökad trygghet för både huvudmannen och ställföreträdaren och det har också flera redovisningsmässiga fördelar

Ansökan om uttag

För att få ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto krävs ett samtycke (beslut) från överförmyndaren. Ställföreträdaren måste alltid ansöka om överförmyndarens samtycke till ett uttag från ett spärrat konto.

Överföring mellan spärrade konton 

Att enbart föra över medel från ett konto till ett annat konto genom en transaktion mellan bankerna är enligt föräldrabalken inte att jämställa med att ta ut pengar. En ren överföring mellan två spärrade konton genom en transaktion mellan bankerna kan göras utan samtycke av överförmyndaren

Ansökan om uttag via blankett

Blanketten Ansökan om uttag av medel med överförmyndarspärr går att fylla i digitalt, men behöver undertecknas i original.

Redovisning och arvode

Du ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden sänder därför varje år ut blanketter gällande årsredovisning och redogörelse. Årsredovisningen ska vara insänd till överförmyndarnämnden före den 1 mars.

En ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget samt ersättning för utgifter som varit påkallade för att fullgöra uppdraget. Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas alltid av överförmyndarnämnden. Om det inte finns särskilda skäl ska arvode och ersättning betalas av huvudmannens medel. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Du kan också lämna in Årsräkning/Sluträkning och Redogörelse via vår e-tjänst. Blanketter för utskrift hittar du här

Köp och försäljning av värdepapper

För gode män och förvaltare gäller att alla huvudmannens tillgångar som finns på bankkonton ska vara överförmyndarspärrade enligt föräldrabalken 14 kap 8 §. Även VP-konton, fondkonton och depåer ska vara spärrade. 
 
Vid uttag av medel från dessa konton för placering i aktier, fonder, obligationer eller annat krävs samtycke från överförmyndaren. Om det endast handlar om omplacering av medel genom flytt mellan överförmyndarspärrade konton behövs inte överförmyndarnämndens samtycke.
 
Huvudprincipen är att den enskildes medel ska placeras på ett sätt som ger trygghet för deras bestånd och ge en skälig avkastning. 
 
Köp och försäljning av aktier
Vid köp av aktier krävs samtycke från överförmyndarnämnden. Som regel samtycker överförmyndarnämnden till köp av aktier som är noterade och handlas vid börs eller som annars omsätts under betryggande förhållanden. Överförmyndarnämnden kan dock ha invändningar om större delen av tillgångarna placeras i ett enstaka aktieslag. Om ställföreträdaren inte har djupare kunskaper om värdepappershandel bör hen alltid anlita professionella rådgivare vid bank eller värdepappersbolag.
 
Vid försäljning av aktier krävs inget samtycke från överförmyndarnämnden, men pengarna ska placeras på ett överförmyndarspärrat konto. Ansökningsblankett finns här.
 
Förvärv av obligationer 
Ställföreträdare kan förvärva obligationer för den enskildes räkning utan överförmyndarnämndens samtycke. Det gäller obligationer som utfärdats eller garanterats av stat eller kommun eller som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Det gäller även sådana obligationer som utfärdats av utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som är likvärdig den som gäller för banker eller andra kreditinstitut i Sverige.
 
Värdepappersfonder
Ställföreträdare kan placera den enskildes medel i värdepappersfonder utan överförmyndarnämndens  samtycke. Utan samtycke från överförmyndarnämnden får tillgångar placeras bland annat i andelar i värdepappersfonder och i andelar i utländska fondföretag som är underkastade lagar som stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder.
 
I den svenska lagen på detta område finns krav på att sammansättningen i en värdepappersfond ska vara lämplig med hänsyn till intresset för riskspridning. Fondbolagen står under tillsyn och fondernas tillgångar förvaras av ett förvaringsinstitut som också står under tillsyn. Den enskildes egendom kan därför anses vara förvaltat på ett betryggande sätt med möjlighet till skälig avkastning i enlighet med föräldrabalken.
 
Specialfonder
För placering i specialfonder krävs överförmyndarnämndens samtycke. Så kallade specialfonder anses generellt som mer riskfyllda placeringar för den enskilde. För att ta reda på om en fond är klassificerad som värdepappersfond eller specialfond kan ställföreträdare antingen söka på Finansinspektionens lista på webben över ”specialfonder” eller kontakta en bank för information.
 
Kapitalförsäkring
Samtliga placeringar i kapitalförsäkringar kräver överförmyndarnämndens samtycke.

Köp och försäljning av fast egendom/bostadsrätt/tomträtt för underårigs/huvudmans räkning

Överlåtelse av fast egendom/bostadsrätt/tomträtt genom försäljning, köp, byte eller gåva regleras i föräldrabalken 13 kap. 10 § och i 14 kap. 11 §.

Ansökan

Ansökan ska vara ställd till överförmyndarnämnden och vara undertecknad av förmyndare, god man eller förvaltare. I ansökan ska skälen anges till att fastigheten, bostadsrätten eller tomträtten ska säljas eller köpas. Om den underårige/ huvudmannen inte är ensam ägare ska det framgå hur stor andel hen äger eller ska äga. Notera att det endast du som god man eller förvaltare som är behörig att ansöka om överförmyndarnämndens samtycke. 

Huvudmannens samtycke

Om den underårige fyllt 16 år ska hens skriftliga godkännande till försäljningen eller köpet lämnas med ansökan. Detsamma gäller den som har en god man. Om det framgår av handlingarna att huvudmannen inte kan ge sitt samtycke behöver detta inte inhämtas. I annat fall ska ett läkarintyg bifogas till ansökan.

Yttranden

Huvudmannen/underåriges närmaste släktingar (vuxna barn eller föräldrar) samt make/maka eller sambo ska få möjlighet att lämna yttrande över försäljningen eller köpet. Finns det inga barn eller föräldrar anses vuxna syskon vara närmaste släktingar. Yttranden kan skrivas direkt på ansökan.

Köpekontrakt

Köpekontraktet ska vara undertecknat av såväl säljare som köpare. I köpekontraktet ska det finnas en klausul som anger att försäljningen eller köpet är beroende av överförmyndarens samtycke.

Taxeringsbevis

För fast egendom eller tomträtt ska ett taxeringsbevis som visar det senaste taxeringsvärdet bifogas till ansökan. För bostadsrätter ska ett registreringsbevis från föreningen bifogas.

Värderingsutlåtande/budgivningslista

Vid försäljning eller köp av en bostadsrättslägenhet eller fastighet ska två av varandra oberoende värderingsutlåtande bifogas till ansökan. Syftet är att visa att försäljningen skett till marknadsvärde, eller vid köp – inte överstiger marknadsvärdet.

Värderingarna ska utfärdas av en sakkunnig person, till exempel en värderingsman som anlitats av en bank eller en fastighetsmäklare.

I de fall en fastighet eller bostadsrätt varit ute på den öppna marknaden kan värderingarna ersättas med en skriftlig redogörelse från mäklaren angående annonsering och budgivning samt budgivningslista.

Dödsbo

Om säljaren är dödsbo ska bouppteckningen lämnas in med ansökan till överförmyndarnämnden där det framgår vilka som är dödsbodelägare. Finns fullmakter ska dessa också inges med ansökan.

Samtycke make/makar

Om den enskilde är gift krävs samtycke av den andre maken till en bostadsrätts- eller fastighetsförsäljning enligt äktenskapsbalken 7 kap 5 §. Har den andre maken, på grund av sitt hälsotillstånd, inte förmågan att samtycka kan en fastighetsförsäljning genomföras med stöd av läkarintyg enligt äktenskapsbalken 7 kap 7-8 §§.

Efter genomförd överlåtelse

Vid en försäljning ska ställföreträdaren lämna in en likvidavräkning och ett underlag som visar att huvudmannen/underårig har erhållit köpeskillingen. Vid ett köp ska ställföreträdaren lämna in en lagfart eller ett bevis på att huvudmannen/underårige har ett medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Bouppteckning, arvskifte och testamente

Bouppteckning

En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och eventuell efterlevande makas/makes tillgångar och skulder. Av bouppteckningen framgår vilka som har rätt till arv. I bouppteckningen ska det också framgå att en ställföreträdare har utsetts.

Bouppteckningen är grunden för bodelning och arvskifte. Som ställföreträdare för en huvudman som har del i ett dödsbo ska du verka för att en bouppteckning sker. Du som ställföreträdare förväntas inte upprätta bouppteckningen själv

När en dödsbodelägare eller efterarvinge har en god man eller förvaltare är det den gode mannen eller förvaltaren som ska kallas till förrättningen. Om en god man är utsedd bör huvudmannen underrättas om kallelsen. Om någon varit närvarande genom god man eller förvaltare ska en handling som styrker hens behörighet bifogas bouppteckningen. Det finns inget krav på att de som varit närvarande vid förrättningen ska bekräfta sin närvaro genom att skriva under bouppteckningen.

Bouppteckningen ska skickas in av dödsboet till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning som i vissa fall kan ersätta bouppteckningen. En dödsboanmälan kan bli aktuell om det framkommer att den avlidnes tillgångar endast kommer att täcka begravningskostnaden och andra utgifter i samband med dödsfallet.

En dödsboanmälan ska göras till socialnämnden i den avlidnes hemkommun och behöver göras inom två månader från dödsdagen. Det är den avlidnes dödsbodelägare som ansvarar för att en dödsboanmälan görs, men om du som ställföreträdare företräder en av dödsbodelägarna kan du behöva verka för att detta sker.

Om tillgångarna i dödsboet inte heller räcker till begravningskostnaden finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd från den avlidnes hemkommun. En sådan ansökan är möjlig både vid en dödsboanmälan och vid en bouppteckning.

Bodelning

En bodelning innebär att det sker en delning av viss egendom innan man fördelar arvet efter den avlidne. Huvudregeln säger att viss egendom delas med hälften vardera mellan den avlidnes dödsbodelägare och efterlevande maka/make eller sambo. Detta gäller oavsett vem som har stått som ägare till egendomen eller betalat för den när den köptes. Vid bodelningen ingår giftorättsgods alternativt samboegendom, beroende på om den avlidne var gift eller sambo.

Delgivning av testamente

Vid bouppteckningen ska det framkomma om det finns ett testamente efter den avlidne. Om det finns ett testamente ska alla dödsbodelägare delges testamentet och dess innehåll. Som ställföreträdare får du inte godkänna testamentet utan endast skriva under att du har tagit del av detsamma.

Begäran om jämkning och klander av testamente

Om testamentet innebär att huvudmannen inte får sin laglott behöver du som ställföreträdare begära jämkning. Det kan du göra senast sex månader efter det att du har tagit del av testamentet. Det finns också möjlighet att väcka talan hos domstol om testamentets eventuella ogiltighet inom sex månader från delgivning.

Gåvor

Huvudregeln är att gåvor från den avlidne till en bröstarvinge som gavs under den avlidnes livstid ska ses som ett förskott på arv. Detta innebär att bröstarvingen som har fått gåvan ska få mindre när det framtida arvet fördelas. För att en gåva inte ska ses som ett förskott på arv ska det finnas underlag som visar att så inte är fallet (exempelvis ett gåvobrev).

Arvskifte/redovisning av skifteshinder

Ett arvskifte är ett avtal som reglerar vad arvingar och eventuella testamentstagare ska få. Om endast en person ska ärva görs inget arvskifte. Arvskifte ska ske så snart som möjligt och särskild arvskifteshandling upprättas. Har arvskifte inte skett inom sex månader från det att bouppteckningen upprättades ska ställföreträdare lämna in en skriftlig redovisning till överförmyndaren om varför det inte skett, en så kallad redovisning av skifteshinder.

Checklista redovisning av arvskifte

Ställföreträdare ska skicka in följande till överförmyndarnämnden:

• Ansökan om samtycke till arvskifte/bodelning

• Vidimerad kopia av arvskifte/bodelning undertecknat av samtliga dödsbodelägare

• Kopia av bouppteckning (registrerad vid Skatteverket)

• Redovisningsräkning för dödsboets förvaltning från dödsdag till skiftesdag

Arvsavstående

God man/förvaltare får som huvudregel inte göra arvsavstående för huvudmannen. Ställföreträdare som företräder en dödsbodelägare har heller inte rätt att godkänna ett testamente. Ställföreträdaren ska endast bekräfta att hen har tagit del av testamentet.

Försäljning av fastighet eller bostadsrätt i dödsbo

Om dödsboet ska sälja en fastighet eller bostadsrätt ska försäljningen godkännas av överförmyndarnämnden. 

Tillfällig god man vid jäv eller motstridiga intressen

Om en god man eller förvaltare har del i samma dödsbo ska en tillfällig god man utses och kallas till förrättningen. Om det av annan anledning föreligger risk för att det finns motstridiga ekonomiska eller rättsliga intressen mellan huvudman och ställföreträdare ska det också utses en tillfällig god man. 

Bevaka minderårigas rätt i dödsbo

Om en dödsbodelägare eller efterarvinge är omyndig ska hen företrädas av sin eller sina förmyndare, och det är alltså förmyndaren eller båda förmyndarna som ska kallas till förrättningen.

Om förmyndaren och den omyndiga har del i samma dödsbo ska en god man förordnas och den gode mannen ska ha varit kallad till eller närvarande vid förrättningen i egenskap av god man för barnet. En god man ska utses även när den underåriga har en förmyndare som inte är gift eller sambo med den förmyndaren som har del i samma dödsbo som den underåriga.

Bevaka bortavarandes rätt i dödsbo

Om en arvinge vistas på okänd ort eller är okänd ska en god man utses och det är den gode mannen som ska kallas till förrättningen.

Allmänna arvsfonden

Om den avlidna inte var gift och saknar släktarvingar är Allmänna arvsfonden legal arvinge och dödsbodelägare i den avlidnas dödsbo. Allmänna arvsfonden ska då kallas till förrättningen och antecknas i bouppteckningen.

En god man kan förordnas att företräda Allmänna arvsfonden. Om en god man förordnats ska hen kallas till förrättningen, i annat fall ska Allmänna arvsfonden kallas.

Redovisning av arvskifte

När överförmyndarnämnden har tagit beslut om samtycke till arvskifte och skiftet är verkställt ska ställföreträdaren redovisa detta till överförmyndarnämnden genom att skicka in bevis på att huvudmannen har erhållit sitt arv. Ofta räcker det med att skicka in ett kontoutdrag men ibland kan det krävas lagfartsbevis eller bevis på medlemskap i bostadsrättsförening.

Godmanskapet/förvaltarskapet upphör

Ditt uppdrag som ställföreträdare upphör automatiskt den dag din huvudman avlider. Uppgiften blir från och med nu att se till att anhöriga övertar administrationen för dödsboet och att avsluta räkenskaper till överförmyndarnämnden. Om räkningar för hyra, skatt, telefon, el och liknande behöver betalas under tiden fram till dess anhöriga påträffas bör du överlämna dödsboets räkningar till banken, som kan göra utbetalningar från konton som tillhör den avlidne. Meddela överförmyndarnämnden att huvudmannen har avlidit och vem som är företrädare för dödsboet. Om det behövs, meddela också anhöriga till huvudmannen. Du ska, så snart det kan ske, lämna över de tillgångar som du förvaltat till företrädare för dödsboet.

Vård av den avlidnes egendom

Som före detta ställföreträdare ska du vårda den avlidnes egendom till dess att egendomen kan överlämnas till dödsbodelägarna. Kan du inte finna någon anhörig ska anmälan göras till överförmyndarnämnden så att det kan förordnas en god man för bortavarande dödsbodelägare.

Sluträkning

Du ska upprätta en sluträkning till och med dödsdagen. Sluträkningen ska inom en månad från dödsdagen lämnas till överförmyndarnämnden. När överförmyndarnämnden har granskat sluträkningen översänder vi den, tillsammans med förteckning och samtliga årsräkningar gällande huvudmannen, till företrädare för dödsboet. 

Räkenskaper och verifikationer

Räkenskaper och verifikationer gällande huvudmannen som finns bevarade hos dig ska hållas tillgängliga för dödsbodelägarnas granskning. Du ska, efter tre år från det att dödsboet tagit emot redovisningshandlingarna från överförmyndarnämnden, lämna över räkenskaper och verifikationer till dödsboet.

Begravning

Om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och eventuellt andra utgifter i samband med dödsfallet, ska du anmäla detta till kommunens dödsbohandläggare. Det är dennes uppgift att lämna en dödsboanmälan till Skatteverket. Saknas anhöriga behöver du inte utföra några åtgärder för att ordna med begravning av den avlidne, även detta ska ordnas av kommunens dödsbohandläggare. Finns det anhöriga men dessa vägrar att befatta sig med dödsboet ska du även i detta fall vända dig till kommunens dödsbohandläggare, som är skyldig att ordna med begravning. Dödsbohandläggaren ska även ta hand om den avlidnes egendom och ta kontakt med dödsbodelägarna.

Allmänna arvsfonden

Saknas anhöriga till den avlidne inträder Allmänna arvsfonden som dödsbodelägare. Redovisningshandlingar som förvarats hos överförmyndarnämnden skickas därför till Allmänna arvsfonden när sluträkningen har granskats. Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet, och som före detta ställföreträdare ska du av den anledningen anmäla dödsfallet dit. Efter en sådan anmälan ska Kammarkollegiet förordna en god man som får företräda arvsfonden vid boutredningen. Den före detta ställföreträdaren har sedan att följa de direktiv som lämnas från Allmänna arvsfonden beträffande överlämnandet av den avlidnes egendom.

Följ länken för vidare information.

Följ länken för vidare information.

God man för bortavarande eller okända arvingar i dödsbo

Om det vid utredningen av ett dödsbo är okänt om det finns arvsberättigade personer till den avlidne eller om det finns till namnet kända arvingar men det är okänt var dessa befinner sig, måste en god man förordnas enligt föräldrabalken 11 kap 3 §. Anmälan om behov av god man ska göras av den som har boet i sin vård. Det är överförmyndarnämnden som förordnar god man i dessa fall. 

God man kan också förordnas att företräda den som genom testamente eller annan rättshandling kommer att bli ägare till viss egendom, till exempel ofödda barn. Förordnande enligt samma regel kan också vara att i övrigt bevaka bortavarandes, det vill säga en försvunnen persons rätt, eller förvalta bortavarandes egendom.

Vad ingår i uppdraget bevaka bortavarandes eller okänd arvinges rätt i dödsbo

 • God man ska närvara vid bouppteckningen efter att ha mottagit kallelsen.
 • God man ska lämna in en kopia av den hos Skatteverket registrerade bouppteckningen till överförmyndarnämnden
 • God man ska anmäla till Skatteverket att det finns en okänd arvinge eller känd arvinge på okänd ort. Skatteverket ska sedan utan dröjsmål kungöra detta i post-och Inrikes Tidningar.
 • Uppgift om arvskungörelse ska skickas till överförmyndarnämnden för kännedom. Har arvinge inte gjort sin rätt gällande inom fem år från arvskungörelse eller 10 år från dödsfallet för de fall där arvskungörelse inte har införts, preskriberas arvet och den enskilde förlorar därmed sin rätt till arv.
 • God man ska verka för att arvskifte kommer till stånd.  Om arvskifte inte genomförts inom sex månader efter bouppteckningsdatumet ska god man redogöra till överförmyndarnämnden för skifteshinder. En sådan redogörelse ska sedan inlämnas var sjätte månad till dess att arvskifte genomförts.
 • God man ska underteckna arvskifteshandlingen för bortavarande/okänd arvinges räkning. Arvskiftet ska sedan lämnas till överförmyndarnämnden tillsammans med en ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning. 
 • God man ska öppna konto i bortavarandes/ okända arvingars namn försett med s.k. överförmyndarspärr. Efter samtycke från överförmyndarnämnden ska god man föra över den bortavarandes/okända arvingars lott till det spärrade kontot.
 • God man ska lämna in en förteckning över tillgångar och skulder till överförmyndarnämnden antingen vid tidpunkten för erhållande av arv eller vid förordnandet av god man om det rör sig om en försvunnen person. 

Det är inte den gode mannens primära uppgift att söka efter den bortavarande. I de fall där den bortavarande arvingen är ensam arvinge kan man dock tänka sig att gode mannen aktivt  söker den bortavarande. Det kräver dock att tillgångarna är tillräckligt stora för en sådan utgift. Gode mannens arvode bekostas av den bortavarandes arvslott.

Redovisning och arvode

Om det finns egendom att förvalta, ska en årsräkning lämnas före den 1 mars varje år. Till årsräkningen ska även bifogas en redogörelse samt eventuell begäran om arvode. Beslut om skäligt arvode fattas av överförmyndarnämnden och arvodet tas ut av god man från den bortavarandes behållning.

Upphörande av godmanskapet

Uppdraget ska upphöra genom beslut av överförmyndarnämnden när;

− Den bortavarande eller okända arvingen ger sig till känna.

− Om de medel som den gode mannen förvaltar tar slut.

− Om preskriptionstiden på 5 eller 10 år har förflutit

God man ska lämna in en begäran om entledigande tillsammans med en sluträkning och en slutredogörelse till överförmyndarnämnden som därefter beslutar om upphörande av godmanskap.

Efter upphörandet

Om det finns pengar kvar på bortavarandes konto efter det att godmanskapet har upphört ska dessa medel återföras till dödsboet/ dödsbodelägarna. Om inga andra dödsbodelägare finns tillfaller pengarna Allmänna arvsfonden.

Du som god man eller förvaltare har rätt att avsäga dig uppdraget. Du måste dock kvarstå som god man eller förvaltare fram till dess att överförmyndarnämnden har hittat en lämplig ersättare. Om du inte längre kan eller vill företräda din huvudman fyller du i blanketten Begäran om entledigande eller går till avsedd e-tjänst.