Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och onsdag klockan 09.30 - 11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Du som har en god man eller förvaltare

Godmanskap är frivilligt och bygger på ett samarbete mellan dig och den gode mannen. En god man ska inte göra något utan ett utryckligt samtycke från sin huvudman. Ett förvaltarskap är däremot inte beroende av ett samtycke från dig.

 

Om du inte längre behöver en god man

Om du inte längre behöver en god man kan du ansöka om att godmanskapet ska upphöra. Du kontaktar då Gotlands tingsrätt  och meddelar att du inte längre har något behov av en god man.

Byte av god man

Vill du av någon anledning byta god man ansöker du om det hos överförmyndarnämnden genom att fylla i blanketten Begäran om byte av ställföreträdare. Ett byte kan också ske om din gode man inte längre vill eller har möjlighet att företräda dig. Om din gode man missköter sitt uppdrag byts denne ut mot en ny god man.

Klagomål på ställföreträdare

Om du har synpunkter eller klagomål på hur din gode man eller förvaltare sköter sitt uppdrag ska du skriftligen inkomma med klagomålet till överförmyndarnämnden. Därefter utreder vi om den gode mannen eller förvaltaren kan ha kvar sitt uppdrag. Om det inte framkommer att den gode mannen eller förvaltaren har gjort något felaktigt kvarstår i regel denne. Kontaktuppgifter till överförmyndarnämnden finner du på huvudsidan.

Omprövning av förvaltarskap

Förvaltarskap omprövas en gång om året även om du inte har skickat in en begäran om omprövning. Du kan alltid själv skicka in en begäran till tingsrätten om att ditt förvaltarskap ska omprövas. Socialnämnden har anmälningsplikt till överförmyndarnämnden om den anser att någon inte längre bör ha en förvaltare.