Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Psykisk hälsa och sysselsättning

Här kan du ta del av idéer och lärdomar från förstudien ”Psykisk hälsa och sysselsättning” med fokus på stödbehov hos personer med psykisk ohälsa som står utanför arbetsmarknaden. Förstudien har handlat om att mobilisera samverkansaktörer, hitta samverkansformer, göra omvärldsanalyser och utveckla idéer för kommande projektansökningar. 

Förstudien är menad att användas som inspiration och material för arbete med sysselsättning, exempelvis för dig som är projektägare eller företagare och kommer i kontakt med personer som behöver stöd för för att komma i sysselsättning.
 
Förstudien är på så sätt en grund för att möjliggöra för personer med psykisk ohälsa som är utan sysselsättning att närma sig arbete och/eller påbörja sysselsättning. Målet är att skapa förutsättningar för ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla.
 
Region Gotland genomförde förstudien under 2021 utifrån medel beviljade av ESF (Europeiska socialfonden). 
 

Projektidé – HUBen i Hemse

En del i förstudiens resultat är också den projektidé som går under arbetsnamnet HUBen i Hemse,  som tagits fram i nära samverkan med förstudiens intressenter. Den involverar både verksamheter inom Region Gotland och externa aktörer inom bland annat näringsliv och ideella föreningar.
 
Projektidén innebär i korthet att:
  • Erbjuda samordnade insatser till individer i behov av stöd för etablering eller återetablering på arbetsmarknaden 
  • Projektets inriktning ska vara överbryggande och präglas av samverkan med fokus på arbete och hållbar hälsa 
  • Verksamheternas respektive kartläggning, bedömning och metod ska komplettera bilden av individens behov – gränser mellan de olika verksamheterna ska inte utgöra hinder för individen utan bidra till progress i den arbetslivsinriktade processen
  • Projektet ska särskilt tillvarata de behov som förstudien ringat in i fråga om stöd för målgruppen, för ökad arbetsmarknadsanknytning utanför tätorten Visby

Förstudie och bilagor

I länklistan nedan hittar du förstudien och aktuella bilagor för nedladdning.