Kontakt

Projektledare:
Johan Åberg
E-post: johan.aberg@gotland.se

Kommunikatör:
Lisa Häggstam
E-post: lisa.haggstam@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samspel och identitet

Målet är att Visborg ska utvecklas till en stadsdel med hög hållbarhetsprofil och med en utformning av bostäder, grönområden och mötesplatser som i samspel skapar en god livsmiljö för alla.

En stadsdel med mångfald

Visborg ska utvecklas till en integrerad del i Visbys stadsbild som tar stor hänsyn till miljön och har ambitionen att alla ska kunna känna sig tilltalade av att bo i området.

Det kan till exempel handla om vilka upplåtelse- och boendeformer som erbjuds. Former som passar såväl ung som gammal, den som vill – och kan - köpa sitt boende eller som vill hyra, eller som har särskilda behov.

Vi vill även ta vara på områdets karaktär med slättmark och skogsområden, naturen ska finnas nära och vara lätt att ta del av. Även delar av områdets identitet som regemente ska finnas kvar, återanvändas och utvecklas. Till exempel genom att utgå från den befintliga rutnätsplanen som stadsplaneidé samt att bevara och återanvända de militära byggnaderna från tiden då Gotlands regemente P18 huserade på området.

Inkluderande utemiljöer för alla

Trygghet, jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet ska vara viktiga utgångspunkter när vi planerar bebyggelse och trafikplanering i den nya stadsdelen. Att skapa mötesplatser utanför bostäderna i form av parker, lekplatser, torg och möjlighet till gemensamma odlingar är exempel på hur vi vill skapa en inkluderande utemiljö för alla.

Barn har ett stort behov av att kunna röra sig utomhus och är kanske de i ett bostadsområde som använder utemiljöerna mest. Självständig lek i utomhusmiljö är viktigt för barns utveckling och att det då finns ytor som bjuder in till detta i stadsdelen är viktigt.

Konst i stadsutveckling – en unik dimension i planeringsarbetet

Konst i stadsutveckling är ett samarbete med Statens Konstråd som pågick mellan 2019-2020. Projektet handlade om hur konstnärliga undersökningar och perspektiv som genomförs och lyfts fram tidigt i stadsutvecklingsprocessen kan bidra till ett vidgat synsätt och framhäva nya värden och dimensioner. Dessa värden bidrar i idé, planerings och projekteringsfasen och kan även bli konkreta gestaltningar i utbygganden av framtidens Visborg. Grundtanken är att konsten ska bli en naturlig del av stadsbilden, inte ses som en extra utsmyckning.

Läs mer: Nya perspektiv Visborg - Tre konstnärliga undersökningar